Trafiksäkerhetsenkäten 1995

DOI

This is the 15th study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the Swedish National Road Administration, which had the overall responsibility for road safety in Sweden in 1995. Today the study is conducted on behalf of the Swedish Transport Administration. The study aims to identify and analyse traffic safety statistics. This is done by a written questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 1995 had a 77 percent response rate and a sample of 7 700 randomly selected people aged between 15 and 74 years. Since 1985 the age group -75 to 84 returns with four to five years. The questions in the study include, for example, traffic behaviour and traffic patterns; attitudes to road safety and traffic rules, the relation between alcohol and traffic and child safety in traffic. Both motor traffic, bicycle and foot traffic is concerned. A total of 27 questions are used, including descriptive questions, estimation questions and attitude questions. Purpose: The survey aims to identify and analyse traffic safety statistics.

Detta är den femtonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1995 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1995 var svarsfrekvensen 77 procent och urvalet 7 700 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år. Åldersgruppen -75 till 84 år förekom inte föregående år men har regelbundet förekommit med fyra till fem års mellanrum. Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 27 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Syfte: Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

A sample of 7 700 individuals, stratified after gender, seven age groups and nine geographical areas, was drawn from the Statistic Sweden register over the total population (RTB). The geographical areas consisted of Umeå and Luleå municipalities, and the Swedish National Road Administration´s seven regional areas (excl. the two municipalities).

Ett urval om 7 700 personer, stratifierat efter kön, nio geografiska områden och sju åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB). Geografiska områden var Umeå och Piteå kommun samt Vägverkets sju regioner (exklusive de två kommunerna).

Probability: Stratified

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001548
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=40113bca4921e8068d39732270fc416d40b6a8a02fa281cb467a4fd264b301dd
Provenance
Creator Swedish Road Administration; Vägverket
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige