Trafiksäkerhetsenkäten 1984

DOI

This is the fourth study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the Traffic Safety Board, which had the overall responsibility for road safety in Sweden in 1984. Today is the study conducted on behalf of the Swedish Transport Administration. The study aims to identify and analyse traffic safety statistics. This is done by a written questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 1984 had a 79,3 percent response rate and a sample of 3 996 randomly selected people aged between 15 and 74 years. The questions in the study include, for example, traffic behaviour and traffic patterns; attitudes to road safety and traffic rules, the relation between alcohol and traffic and child safety in traffic. Both motor traffic, bicycle and foot traffic is concerned. A total of 30 questions are used, including descriptive questions, estimation questions and attitude questions. Purpose: The survey aims to identify and analyse traffic safety statistics.

Detta är den fjärde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1984 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket. Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1984 var svarsfrekvensen 79,3 procent och urvalet 3 996 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år. Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Syfte: Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

A sample of 3 996 individuals, stratified after eight age groups, was drawn from the Statistic Sweden register over the total population (RTB).

Ett urvalet om 3 996 personer , stratifierat efter åtta åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Probability: Stratified

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001525
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=54744ceb4ed1bbfa73e7055ccda15b61d5f39f497270d13b40a24aab85b362ad
Provenance
Creator National Road Safety Office; Trafiksäkerhetsverket
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige