Liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden urapolut 2018-2019

DOI

Aineistossa liikuntaneuvojan, liikunnanohjaajan (AMK/YAMK) tai liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuosina 2004-2015 suorittaneet henkilöt kertovat urapoluistaan. Aineisto on kerätty Tietoarkiston Penna-työkalulla ja sisältää 61 kirjoitusvastausta, joista seitsemän on kerätty pilottikeruuna ennen varsinaisen keruun alkamista. Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kertomaan laajasti omasta koulutuksestaan, työurastaan sekä uraan liittyvistä käännekohdista elämässä. Kirjoittajat kertovat esimerkiksi henkilöistä, harrastuksista ja tapahtumista, jotka ovat johtaneet eri opiskelu- ja työpaikkoihin. Lisäksi kirjoituksissa käsitellään vastaajien merkittävimmiksi kokemia työpaikkoja suhteessa opintoihin. Kirjoittajia ohjeistettiin myös kertomaan, mikä heidät on saanut pysymään liikunta-alalla tai jos he eivät enää työskennelleet liikunta-alalla, mikä tähän päätökseen on johtanut. Taustatietoina aineistossa on tieto siitä, onko kirjoitus pilotti- vai varsinaisesta keruusta, vastaajan ikä ja sukupuoli sekä suoritetut tutkinnot valmistumisvuosineen. Lisäksi kerättiin tieto siitä, työskenteleekö vastaaja liikunta-alalla vai jollain muulla alalla. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

This dataset consists of texts on the career paths of Finnish people who graduated with a Bachelor's or Master's degree in Sports Studies (university of applied sciences) or a Master's degree in Sport Sciences between 2004 and 2015. The dataset contains 61 texts, including seven texts that were collected during pilot testing. The texts were collected using FSD's Penna data collection tool. In the writing guidelines, the participants were asked to discuss their education and career as well as any career-related turning points in their life. The texts focused on, among other topics, the people, hobbies, and events that had led the writers to different studies and jobs. Additionally, the writers discussed why they were or were not currently working in the sports sector. Background information included whether the text was collected as part of the pilot testing, the writer's age, gender, attained degree, year of graduation, and field of work. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is available only in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1997979
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-39-9565-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5325c58af5647b0a64fc55dc2b8b39396127339e4851bdb7abca1977d42f99f2
Provenance
Creator Jama, Kaisa-Mari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland