Nuorisobarometri 2005

Tutkimuksen pääteemoina olivat erottautuminen ja erilaisuus. Aluksi esitettiin väittämiä koulutuksesta, työstä, työttömyydestä, työpaikkaan sitoutumisesta, palkkauksesta ja yritysten omistussuhteista. Myös nuorten lähivuosien opiskelu-, työ- ja perhesuunnitelmia kartoitettiin. Seuraavaksi tarkasteltiin vanhempien antamaa taloudellista tukea, nuorten tuloja, kulutusta ja ostopäätösten perusteita. Vastaajat arvioivat, kuinka paljon he kuluttavat rahaa muun muassa asumiseen, kauneudenhoitoon, matkapuhelinkuluihin ja harrastuksiin samanikäiseen keskiarvokuluttajaan verrattuna. Nuorten mielipiteitä ulkomaalaisista, eri maahanmuuttajaryhmistä ja kulttuurisesta suvaitsevaisuudesta selvitettiin. Vastaajien valmiuksia naapuruuteen, työtoveruuteen ja ystävyyteen eri kulttuureita edustavien kanssa punnittiin. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaajilla maahanmuuttajataustaisia ystäviä. Vastaajien elämänarvoja selvitettiin kysymällä, miten tärkeitä esimerkiksi jännittävä elämä, kansallinen turvallisuus, aineellinen hyvinvointi, kaikkien uskontojen arvojen kunnioittaminen, oma ulkonäkö ja eläinten oikeudet ovat. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien tämänhetkistä tyytyväisyyttä omaan elämäänsä. Tulevaisuudenodotuksia kartoitettiin kysymällä, kuinka tärkeää on, että vastaaja on 35-vuotiaana saavuttanut muun muassa oman perheen ja lapsia, pysyvän työsuhteen, omistusasunnon, korkean elintason, elämänkokemusta ja läheisiä ystäviä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, maakunta, kuntaryhmä, suuralue ja koulutus.

The main themes of this youth indicator survey were young Finns' attitudes to occupational life, future expectations, sources of money, spending behaviour, financial support received from parents, attitudes to immigrants, and general values. At first, respondents were asked to what extent they agree or disagree with statements relating to commitment to a job or company, unemployment, salary, importance of education in occupational life, etc. Intentions to work or study abroad, set up own business, or start a family were charted. Finnish primary and lower secondary education was evaluated. Some questions focused on the respondent's economic situation and consumer habits: sources of money, financial support given by parents, amount of money spent on certain things (hobbies, make-up, travelling, etc.). Young people's views on foreigners, different immigrant groups and cultural tolerance were surveyed. Willingness to marry or befriend an immigrant, and willingness to have a person from certain immigrant groups as the next door neighbour were studied. Respondents were asked whether they have friends who are immigrants or of immigrant origin. Respondents' values were charted by asking how important they considered the following to be: exciting life, self-respect, national security and traditions, religion, equality, social relations, work, own health, own appearance, etc. Satisfaction with life was surveyed. Respondents were also asked how important it was to have, among other things, own family and children, close friends, permanent job, high standard of living, status, high salary, experience in politics, good physical condition by the time they were 35 years old. Background variables included the respondent's year of birth, household composition, vocational education, main activity, institution of study if a student, type of employment contract, mother tongue, gender, major region of residence, municipality type, and parents' level of education.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201401261143
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6f6d4e394ebc7e9f138e0707914edd7bf9661b1f46480e3e1b2f5ea8fe49bbde
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland