Kertomuksia korona-ajasta 2021

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ihmisten kokemuksiin korona-ajasta. Kirjoituskutsulla kerätyn aineiston avulla pyrittiin hankkimaan tietoa siitä, millaisena korona-aika on eri ihmisille näyttäytynyt oman arjen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, millaista heidän elämänsä oli ennen korona-aikaa, sen aikana ja millaisia ajatuksia tulevaisuus heissä herättää. Kirjoittaa sai vapaasti siitä, mikä pandemian aikana tuntui tärkeältä ja merkitykselliseltä juuri vastaajan näkökulmasta. Kirjoituskutsussa annettiin muutamia kirjoittamista ohjaavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä pyydettiin pohtimaan mm. sitä, onko korona-aika tarkoittanut vastaajan kohdalla muutoksia vai onko hänen elämänsä jatkunut pääpiirteittäin entisellä tavalla. Apukysymyksissä kysyttiin myös esimerkiksi sitä, onko korona-aikana vastaajalle muodostunut uudenlaisia tapoja, tai paikkoja, joissa hän viettää aikaansa. Lisäksi kysyttiin vastaajan tulevaisuuden odotuksista, sekä merkityksistä, joita hän liittää omaan kotiinsa. Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla tavanomaista päiväänsä. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, asuuko vastaaja kaupunkimaisessa vai maaseutumaisessa ympäristössä. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

The dataset consists of self-administered written texts on everyday life during the COVID-19 pandemic. The study aimed to collect information on how people experienced life during the corona pandemic. Participants were invited to write about their future expectations and their lives before and during the pandemic. They were also asked to write about any topics that had been important and relevant to them in the context of the pandemic. The writing guidelines included questions to facilitate writing. The questions prompted the participants to consider whether the COVID-19 pandemic had caused changes in their life or whether their life had remained mostly the same. The participants were asked whether they had formed any new habits or started spending time in new places during the pandemic. Additionally, the guidelines instructed the participants to write about their expectations for the future and their relationship to their own home. The participants could also write a description of their typical day during the pandemic. Background information included the participant's gender, age group, and whether the participant lived in an urban or rural environment. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3618
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1c2eb59c8734397b15c7f6ccdf9c6ffe86f338c3c5c49e2f442b8fdba0fa5545
Provenance
Creator Vasara, Paula
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2022
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland