Origin of Variances in the Oldest-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) Våg 3

DOI

The OCTO-Twin Study aims to investigate the etiology of individual differences among twin-pairs age 80 and older, on a range of domains including health and functional capacity, cognitive functioning, psychological well-being, personality and personal control. In the study, twin pairs were withdrawn from the Swedish Twin Registry. At the first wave, the twins had to be born 1913 or earlier and both partners in the pair had to accept participation. At baseline in 1991-94, 351 twin pairs (149 monozygotic and 202 like-sex dizygotic pairs) were investigated (mean age: 83.6 years and 67% were female). The two-year longitudinal follow-ups were conducted on all twins who were alive and agreed to participate. Data have been collected at five waves over a total of eight years. In wave 3, 144 twin pairs participated, with a total of 430 individuals. Refer to the description of wave 1/the base line and the individual datasets in the NEAR portal for more details on variable groups and individual variables.

OCTO-Twin studien syftar till att undersöka etiologin för individuella skillnader mellan tvillingpar som är 80 år och äldre rörande hälsa, funktionell och kognitiv funktionsförmåga, psykiskt välbefinnande, personlighet och personlig kontroll. I studien identifierades tvillingpar från det svenska befolkningsbaserade tvillingregistret. Vid den första undersökningen var inklusionskriterierna att tvillingarna skulle vara födda år 1913 eller tidigare och att båda partnerna accepterade deltagande. Vid baslinjeundersökningen år 1991-94 undersöktes 351 tvillingpar (149 monozygotiska och 202 dizygotiska par av samma kön) (medelålder: 83,6 år och 67% kvinnor). De tvååriga longitudinella uppföljningarna genomfördes på alla tvillingar som levde och som gick med på att delta. Data har samlats in vid fem tillfällen under totalt åtta år. I våg 5 deltog 144 tvillingpar och totalt 430 individer. Se beskrivningen under wave 1/baslinjen och de individuella dataseten i NEAR-portalen för mer detaljer om variabelgrupper och individuella variabler.

The participants were examined in their home settings by registered nurses. The participants also answered a number of self-administered surveys.

Deltagarna undersöktes och intervjuades i sina hem av legitimerade sjuksköterskor. Deltagarna fyllde också i ett antal självadministrerade enkäter.

Measurements and tests

Mätningar och tester

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=acd4068fb9d9b63e4b5ed6b368204956c5310342c827697beffcf4105bf09cb0
Provenance
Creator Hassing, Linda
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Humanities; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Natural Sciences; Philosophy; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige