Bovina norovirus och nebovirus - prevalens och riskfaktorer för infektion i svenska mjölkkobesättningar

DOI

Aim of the study was to determine the prevalence of bovine norovirus and nebovirus infections in dairy calves in Sweden. A secondary aim was to analyse herd and management factors associated with these infections. In this study, samples and data collected for another study in 2005-2007 were used (Silverlås et al. 2009. Prev. Vet. Med. 90, 242-253). The samples and data were originally collected for studying Cryptosporidium infections. Fecal samples from 5 calves 2-30 days of age were collected by a veterinarian visiting each farm once, in total 50 farms. For the present study, samples were analysed by RT-PCR for bovine norovirus and nebovirus. For specification of the methods, see the published paper. The management data were collected at the farm visits by observation and interview of farmers using a standardized questionnaire. The dataset contains the results of RT-PCR analyses of fecal samples from young calves for bovine norovirus and nebovirus. Five calves per herd in 50 Swedish dairy herds were included in the study. The dataset also includes information about the herd, i.e. herd size, average yearly production and a number of variables concerning management of calvings and calves. Such management routines could influence the level of calf health and transmission of infections. These data were gathered through standardized interviews with the farmers. Data compiled in two separate files, calf level data (individual), 250 rows + heading, herd level data, 50 rows + heading.

Studiens syfte var att bestämma prevalensen för bovint norovirus och nebovirus hos kalvar i svenska mjölkkobesättningar. Ett andra syfte var att analysera besättnings- och skötselfaktorer associerade med dessa infektioner. I studien användes prover och data insamlade i en tidigare studie 2005-2007 (Silverlås et al. 2009. Prev. Vet. Med. 90, 242-253). Prover och data samlades ursprungligen in för att studera cryptosporidieinfektioner. Träckprover från 5 kalvar 2-30 dagar gamla togs av veterinär vid ett besök på varje gård, totalt 50 gårdar. För den här studien analyserades proverna med RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus. För mer information om metoderna, se den publicerade artikeln. Skötsel- och besättningsdata samlades in vid besättningsbesöket genom observationer och intervju av lantbrukaren via ett standardiserat frågeformulär. Datasetet innehåller analyssvar från RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus i träckprover från 5 unga kalvar /besättning i 50 svenska mjölkkobesättningar. Datasetet innehåller också uppgifter om besättningarna, såsom besättningsstorlek, årlig medelproduktion och ett antal variabler som beskriver rutiner runt skötsel av kalvningar och kalvar, vilka kan ha betydelse för kalvhälsan och smittspridning. Dessa data har samlats in via ett standardiserat intervjuformulär. Data uppdelade på två filer, data på kalvnivå (individ), 250 rader + rubrik, data på besättningsnivå, 50 rader + rubrik.

50 dairy herds were randomly selected from a list of all dairy herds with >50 cows in the 5 geographic regions of the study, in proportion to the no. of herds in each region. Five calves aged 2-30 days were sampled per herd. For more information on the selection of calves, see the published paper.

50 mjölkkkobesättningar valdes randomiserat från en lista med alla mjölkkobesättningar med >50 kor inom de 5 valda georafiska regionerna i proportion till antalet besättningar inom varje region. Fem kalvar 2-30 dagar gamla provtogs per besätting. För ytterligare information om val av kalvar, se den publicerade artikeln.

Probability

Sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=682822996423c5dff6a504cb89b76a7f91f7e2cdb97138d3632fdaca95974560
Provenance
Creator Tråven, Madeleine; Axén, Charlotte
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Aquaculture; Life Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige