Nuorisobarometri 2007

Tämän Nuorisobarometrin teemoja ovat työllisyys, koulutus, tulevaisuus, sosiaaliset suhteet, tyytyväisyys elämään ja suhde yhteiskuntaan. Aluksi kartoitettiin työhön liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi mikä heistä on tärkeintä työssä, mille sektorille he haluaisivat sijoittua työelämässä ja mitkä asiat he kokevat suurimmiksi esteiksi nuorten työllistymiselle. Nuorille esitettiin myös työttömyyttä ja työelämää koskevia väitteitä. Sen jälkeen tarkasteltiin koulutuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Aiempiin Nuorisobarometreihin nähden uusina asioina kysyttiin esimerkiksi oppivelvollisuusiästä ja nuorisokoulusta. Seuraavaksi vastaajat arvioivat erilaisten asioiden, kuten opiskelupaikan ja luonnonläheisyyden, vaikutusta asuinpaikkansa valintaan. Lisäksi he nimesivät kunnan/kaupungin, jossa haluaisivat asua. Sitten siirryttiin kartoittamaan yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Nuorille esitettiin väitteitä esim. Suomessa asuvista ulkomaalaisista, kaikille maksettavasta perustulosta ja omista vaikuttamismahdollisuuksistaan. Uutena kysymyksenä tarkasteltiin myös nuorten käsityksiä äänestysikärajan laskemisesta. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi tulevaisuuteen liittyviä asioita. Nuorilta kysyttiin esimerkiksi kuinka tärkeänä he pitävät, että he ovat saavuttaneet 35-vuotiaana erilaisia asioita, kuten oma perhe ja lapsia, omistusasunto sekä korkea elintaso. Vastaajat arvioivat myös suomalaisen yhteiskunnan kehitystä tulevaisuudessa ja tämänhetkisiä sosiaalisia suhteitaan. Lopuksi he arvioivat kouluarvosana-asteikolla 4-10 esimerkiksi tyytyväisyyttä elämäänsä, taloudelliseen tilanteeseensa ja terveydentilaansa. Taustamuuttujina olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, äidinkieli, perhemuoto, suoritetut tutkinnot, äidin ja isän koulutustaso sekä oma pääasiallinen toiminta.

The youth survey focused on Finnish young people's employment, education, future, social relationships, satisfaction with life, and relationship to society. First, questions related to work were presented. The respondents were asked what they considered most important as regards work and working, whether they would like to work in the public or private sector, and what they considered the greatest obstacles to employment for young people. They were also presented with attitudinal statements on unemployment and working life. Some questions pertained to education policy. Compared to the previous Finnish Youth Surveys, there were new questions covering compulsory education age and youth education. The respondents were asked to name the factors that influenced their choice of place of residence (e.g. the location of their school, proximity to nature). They also named the municipality or city in which they would like to live. Questions on society included topics such as foreigners living in Finland, basic income paid to all citizens, and one's own possibilities of influencing. There was also a new question on whether the voting age should be lowered. Some questions pertained to future. The young people were asked how important they considered achieving various things (e.g. own family and children, own house, high standard of living) by the age of 35. The respondents also estimated the development of Finnish society in the future and their current social relationships. Finally, they assessed their satisfaction with life, financial situation, and health on a scale from 4 to 10. Background variables included, among others, the respondent's age, gender, mother tongue, level of education, economic activity, and the parents' level of education.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201505201457
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a910e1ae90b288f21556736d3b2118fc19ef18785b0fc37a43bc44ac399f3c66
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland