Life of the Unemployed in Oulu 1996: Group Discussions

DOI

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaista on elää Oulussa työttömänä. Syksyllä 1996 käytyihin ryhmäkeskusteluihin osallistui yhteensä 32 oululaista työtöntä. Heidät tavoitettiin Oulun Työttömien talolta (työttömien toimitila) sekä kahdelta eri nuorten työpajalta. Kussakin ryhmässä oli neljästä kahdeksaan toisensa entuudestaan tuntevaa työtöntä tai työllisyyskurssilaista. Kaksi ryhmää koostui noin 40 - 60-vuotiaista, irtisanotuista liikealan työntekijöistä, jotka kaikki olivat tehneet pitkän työuran liikealan matalapalkkaisissa palvelutöissä. Yksi ryhmä puolestaan koostui työttömistä äideistä. Kaksi ryhmää muodostui noin 20-vuotiaista nuorista, joilla oli takanaan vajaasta vuodesta kolmeen vuoteen kestänyt työttömyysjakso, jonka oli katkaissut työllisyyskurssi nuorten työpajalla. Tutkimukseen osallistuneista 25 oli naisia ja 7 miehiä. Ryhmäkeskusteluissa keskusteltiin esimerkiksi toimeentulosta, rahankäytöstä, ostoksilla käymisestä ja mainonnasta, ajankäytöstä, sosiaalisista suhteista, kaupungilla liikkumisesta sekä henkisestä hyvinvoinnista. Keskusteluihin osallistuneet saivat kertoa arkielämästään suhteellisen vapaasti. He ottivat kantaa myös työttömiä koskeviin stereotypioihin. Keskusteluissa arvioitiin laajasti myös Oulun kaupunkitilaa ja kaupungissa järjestettäviä tapahtumia työttömien näkökulmasta. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

The survey charted various aspects in the lives of the unemployed in Oulu. The archived material consists of group discussions conducted in autumn 1996. Topics included, for example, everyday life, spending, time allocation, social relationships, and mental well-being. Altogether 32 respondents participated in the group discussions. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace

Face-to-face focus groupFocusGroup.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2299
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2299
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=663ea5a75059ba1744a04fa1bfbb7e7e641a2935a04b3d49e4dda3a8b46f89de
Provenance
Creator Vuolteenaho, Jani
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Oulu; Finland; Oulu; Suomi; Finland