Trafiksäkerhetsenkäten 1990

DOI

This is the tenth study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the Traffic Safety Board, which had the overall responsibility for road safety in Sweden in 1990. Today the study is conducted on behalf of the Swedish Transport Administration. The study aims to identify and analyse traffic safety statistics. This is done by a written questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 1990 had a 77,9 percent response rate and a sample of 5 595 randomly selected people aged between 15 and 74 years. Since 1985 the age group -75 to 84 returns with four to five years. The questions in the study include, for example, traffic behaviour and traffic patterns; attitudes to road safety and traffic rules, the relation between alcohol and traffic and child safety in traffic. Both motor traffic, bicycle and foot traffic is concerned. A total of 29 questions are used, including descriptive questions, estimation questions and attitude questions. Purpose: The survey aims to identify and analyse traffic safety statistics.

Detta är den tionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1990 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket. Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1990 var svarsfrekvensen 77,9 procent och urvalet 5 595 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år. Åldersgruppen -75 till 84 år återkommer i studien sedan 1985 med fyra till fem års mellanrum. Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 29 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Syfte: Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

A sample of 5 595 individuals, stratified after seven age groups, was drawn from the Statistic Sweden register over the total population (RTB).

Ett urval om 5 595 personer, stratifierat efter sju åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Probability: Stratified

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000934
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=db01549c6c4f0fe24560d6f526779532d482370f3c8edb6db2e52437d3bf4156
Provenance
Creator National Road Safety Office; Trafiksäkerhetsverket
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2002
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige