Akademiker under 90-talet - En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor - Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

DOI

The purpose of the survey was to obtain current knowledge about the work situation, as well as deepened understanding for important conditions, for different occupational groups with academic background. A questionnaire was sent to every fiftieth member of the Swedish Confederation of Professional Association (SACO). The questionnaire was divided into following areas: background, in-service training, work organisation, health, work and family.

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem. Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Var 50:e medlem väljs ut slumpmässigt. Därutöver görs slumpmässiga tilläggsurval på vissa förbund med syftet att alla förbund skall bli representerade i den omfattning som behövs för forskarnas statistiska analyser.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/cct2-ny92
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f1344e6f93f07d0f0ede148da62e2362232b474d0a934e53d6b0d5b9827e8865
Provenance
Creator Härenstam, Annika; Aronsson, Gunnar; Bejerot, Eva
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2018
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige