European Social Survey 2016: Suomen aineisto

DOI

Tutkimus kartoittaa suomalaisten asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kysely koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle kierrokselle erikseen suunnitelluista vaihtuvista moduuleista. Vuoden 2016 erityisteemoja olivat ilmastonmuutos ja hyvinvointi. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia. Ydinmoduuli sisältää kysymyksiä muiden muassa tiedotusvälineistä, sosiaalisesta luottamuksesta, poliittisesta osallistumisesta, yhteiskunnan tilasta, kansallisesta identiteetistä, maahanmuutosta, arvoista, uskonnollisuudesta, taloudellisista ongelmista sekä luottamuksesta instituutioihin ja päätöksentekijöihin. Hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja yhdenvertaisuutta kartoitettiin kysymyksillä onnellisuudesta, sosiaalisista suhteista, turvallisuuden kokemuksista ja terveydentilasta. Lisäksi kysyttiin syrjittyyn ryhmään kuulumisesta ja syrjinnän perusteista. Edelleen tiedusteltiin tuloerojen hyväksyttävyydestä, työttömien ja eläkeläisten elintasosta, sosiaalietuuksista ja -palveluista sekä perustulojärjestelmästä. Ilmastoasioihin ja energiaan liittyen kartoitettiin haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä energiatehokkaiden kodinkoneiden hankinnasta, energiankulutuksesta, Suomen energianlähteistä, energiansaannista, ilmastonmuutosten vaikutuksista ja ilmastonmuutoksen hidastamisen toimenpiteistä. Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä. Viimeiset kysymykset sisälsivät vastaajien perusarvoja 21 väitelauseen avulla kartoittavan Schwartzin arvomittarin (Human Values Scale) ja kysymysten ja vastausskaalojen toimivuutta kontrolloivia testikysymyksiä.

The data charted attitudes, beliefs and behaviour of Finnish citizens. The survey consists of a core module repeated each collection round and rotating modules on different themes. The special themes of the 2016 collection round were climate change and well-being. The Finnish survey is funded by the Academy of Finland. The first questions pertained to mass media, social trust (e.g. "Can people be trusted?"; "Do people help each other or only work for their own benefit?"), party preference and political participation in the previous 12 months, the state of Finnish society, national identity and European integration, immigration and multiculturalism, adoption rights of same-sex couples, and trust in institutions and decision-making bodies, such as the Parliament, the police, and the United Nations. Views on well-being and equality were charted with questions about happiness, social relations, safety, and health. The respondents were also asked if they found themselves religious or part of a discriminated-against group, and the reasons for their discrimination were examined. It was also asked if the respondents felt that immigrants should be allowed or denied access to the country based on a variety of reasons (e.g. they had an education, they were Christian, their expertise was sought-after). Attitudes toward asylum seekers were also studied. Views on climate change and global warming were charted with questions regarding energy efficient home appliances, energy consumption, energy availability and different energy sources, the effects of climate change, and actions required for hindering climate change. The next theme pertained to society. Questions covered the acceptability of income disparity, the number of unemployed people, the standard of living that the unemployed and the retired have, social security benefits (their cost, their effect on equality in Finland, and if they make people lazy or unwilling to help each other), and the rights of immigrants. Some questions examined attitudes toward unemployment benefits and if they should be denied from unemployed persons who would not accept a job if offered to them. It was also asked whether a universal basic income system should be employed, and if the respondent would vote for or against a EU membership if a referendum were held. The respondents' sociodemographic background information was charted thoroughly in this study. Among other things, they were asked about household composition, gender, age, marital status, type of residential area, the respondents' and their spouses' and parents' education level and occupation, household net income, and possible trade union membership. One set of questions charted the respondents' values with 21 attitudinal statements based on the Schwartz Human Values Scale, and finally, the functionality of the survey and the response scales was examined with a set of test questions.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/14782804.2021.1952167
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202305115680
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9bea9c52a856d889c5a2e50dd1f8b02642496b7d812db28bd5e156fa6b1640a0
Provenance
Creator Fitzgerald, Rory; ESS Core Scientific Team; Ervasti, Heikki
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland