DDI-kuvailu: Turun yliopiston opiskelijoiden seurantatutkimus 1999-2001 DDI description: Students at the University of Turku 1999-2001 Turun yliopiston opiskelijoiden seurantatutkimus 1999-2001 Students at the University of Turku 1999-2001 University Students´ general study orientations: theoretical background, measurements, and practical implications Orientations to Studying in Finnish higher education: comparison of study orientations in university and vocational higher education Mitä mielessä yliopisto-opiskelun alkumetreillä? Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden yleisorientaatiot Millä motivaatiolla yliopistoon? Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskeluorientaatiot Tarvitaanko yliopistossa kulttuuripääomaa? Opiskellen matkalla asiantuntijuuteen: selvitys Turun yliopiston toisen vuoden opiskelijoiden opiskelukokemuksista Ensimmäiset puoli vuotta: Turun yliopiston ulkoisen vaikuttavuuden arviointikysely uusille opiskelijoille Aikuisena aloittaneet: yliopiston ei-traditionaaliset opiskelijat Päämääriä, ajelehtimista, tietämättömyyttä, etsintää. Koulutusvalinnat, opinnot ja koulutuksen vaihtaminen yliopisto-opiskelijoiden kokemana 2000-luvun taitteessa

Yhdistelmäaineisto on osa Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman toisen vaiheen Tietämisen ja taitamisen kasvavat vaatimukset - asiantuntijuus ja sen rakentuminen tietoyhteiskunnassa -projektia. Tutkimukset tehtiin vuosina 1999, 2000 ja 2001. Niiden kohderyhmänä olivat Turun yliopistossa vuonna 1998 aloittaneet uudet opiskelijat. Kyselyt sisälsivät sekä tutkimuskohtaisia että vuosittain toistuvia kysymyksiä. Joka kierroksella vastaajat arvioivat väittämien avulla omia opiskelustrategioitaan ja toimintaa omalla laitoksella/koulutusohjelmassa/pääaineessa. Vuoden 1999 tutkimus tehtiin Turun yliopiston ulkoisen vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä. Siinä kartoitettiin yliopistoon hakeutumista ja pääaineen valintaa. Ensimmäisen vuoden opiskelijat arvioivat Turun yliopistoa opiskelupaikkana, punnitsivat saamaansa perehdytystä ja selvittivät käyttämiään opiskelija- tai ylioppilaskunnan palveluita. Vastaajat pohtivat myös tulevaisuuden suunnitelmiaan. Vuoden 2000 kyselyssä vastaajat arvioivat opiskelukokemuksiaan ja -tavoitteitaan. Väitelauseilla kartoitettiin tenttiin valmistautumistapoja ja tunteita opintoihin liittyvissä, vaikeaksi koetuissa sosiaalisissa ryhmätilanteissa, esimerkiksi seminaareissa. Lisäksi kysyttiin opinto-ohjaajilta, opettajilta ja opiskelutovereilta saadun ohjauksen määrää ja hyödyllisyyttä. Myös vastaajien perhetaustaa, lapsuuden ja nuoruuden harrastuksia, kasvu- ja kotiympäristöä sekä nykyisiä vapaa-ajan viettotapoja kartoitettiin. Vuosien 2000 ja 2001 tutkimuksissa vastaajat arvioivat myös pääaineensa tenttikäytäntöjä ja omaa kehitysvaihettaan aloittelija - asiantuntija-akselilla. Vuoden 2001 kyselyn alussa tiedusteltiin vastaajien nykyistä työssäkäyntiä ja lasten lukumäärää. Opinto-alan valintaa tarkasteltiin kysymällä vastaajien toiveammattia ja sitä, tunteeko vastaaja olevansa oikealla alalla. Edelleen tiedusteltiin, ovatko vastaajien ammattialaan liittyvät käsitykset ja opiskelutavoitteet muuttuneet ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Vastaajien piti myös arvioida koulutusohjelmaan liittyviä asioita esim. vaatimustasoa, opetusmenetelmien monipuolisuutta, opintokokonaisuuksien valinnaisuutta sekä eri tahoilta saatua ohjausta ja sen hyödyllisyyttä. Tutkimuksessa punnittiin opiskelun aiheuttamaa työmäärää ja kartoitettiin opiskeluun liittyviä tuntemuksia (esim. ilo, stressi, pettymys, ylpeys opintosaavutuksista). Lopuksi kartoitettiin tulevaisuuden suunnitelmia kysymällä, aikooko vastaaja jatkaa nykyisessä koulutusohjelmassa ja suorittaa tutkinnon. Tutkimusten taustamuuttujia ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi ja koulutusohjelma/pääaine.

A follow-up study of students at the University of Turku. Participating students had started their studies in the autumn of 1998 and the surveys were conducted in 1999, 2000 and 2001. The composite data were part of a research project called Growing Demands of Skills and Knowledge - Learning and Development of Expertise in the Information Society, which in itself was a subproject of the Information Research Programme. The research programme was funded by the Academy of Finland. The surveys contain both one-off questions and annually repeated questions. In each survey, respondents evaluated their study strategies, the quality and nature of teaching in their course/major subject/department and their plans for the future. In the 2000 survey, the students evaluated their study success, study strategies and time management. Several questions pertained to preparing for exams. Feelings in socially demanding situations involving groups (e.g. seminars) were charted. Study aims and the extent of guidance received were investigated. Other questions covered the respondents' childhood home, occupation and education of their parents, reading and cultural participation of the family, parental attitudes to university studies, respondents' ICT skills when entering the university and current leisure habits. The respondents evaluated the level of their own expertise in their field of study. In 2001, the respondents were asked whether they worked during terms and whether they had under-age children. They were also asked whether their idea of their future professional field had changed during studies and whether the field was suitable for them. Different aspects of the learning environment in their course/major subject were studied (e.g. teaching methods, work load, degree of abstractness, feedback, quality of teaching). Experiences of guidance from student counsellors, teachers or fellow students were charted. Other questions covered study strategies, workload, study goals, exam preparations and feelings caused by studies. Future plans were studied by asking whether the respondents aimed to continue studying the same subject. Respondents rated the importance of different characteristics, skills and knowledge (e.g. human, language or literary skills, innovativeness, ability to solve problems) for experts in their field. Background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, faculty, major subject/course and previous degrees.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4910-6
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c0342e8a69018639e44c953c53c369d7fb1ae4bb673f0d4d18845b484b29f23a
Provenance
Creator Mäkinen, Jarkko; Mäkinen, Mirka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Turku; Turku; Suomi; Finland