DDI-kuvailu: Turun yliopiston opiskelijoiden seurantatutkimus 1999 DDI description: Students at the University of Turku 1999 Turun yliopiston opiskelijoiden seurantatutkimus 1999 Students at the University of Turku 1999 University Students´ general study orientations: theoretical background, measurements, and practical implications Orientations to Studying in Finnish higher education: comparison of study orientations in university and vocational higher education Mitä mielessä yliopisto-opiskelun alkumetreillä? Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden yleisorientaatiot Millä motivaatiolla yliopistoon? Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskeluorientaatiot Tarvitaanko yliopistossa kulttuuripääomaa? Opiskellen matkalla asiantuntijuuteen: selvitys Turun yliopiston toisen vuoden opiskelijoiden opiskelukokemuksista Ensimmäiset puoli vuotta: Turun yliopiston ulkoisen vaikuttavuuden arviointikysely uusille opiskelijoille Aikuisena aloittaneet: yliopiston ei-traditionaaliset opiskelijat Päämääriä, ajelehtimista, tietämättömyyttä, etsintää. Koulutusvalinnat, opinnot ja koulutuksen vaihtaminen yliopisto-opiskelijoiden kokemana 2000-luvun taitteessa Yliopisto-opiskelijoiden yleisorientaatiot ja opetuksen kokeminen

Turun yliopiston ulkoisen vaikuttavuuden arviointiprojektia varten tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden rekrytoitumista Turun yliopistoon, opiskelukokemuksia, opiskelu-orientaatioita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Hakeutumista Turun yliopistoon kartoitettiin kysymällä ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, mistä he saivat tietoa yliopiston koulutustarjonnasta ja milloin he tekivät hakupäätöksen tiettyyn koulutusohjelmaan, Lisäksi kysyttiin, kuinka monena vuonna vastaaja on hakenut Turun yliopistoon ja yliopistoihin yleensä. Vastaajat kertoivat myös mihin muihin korkeakouluihin he hakivat vuonna 1998, mistä saivat opiskelupaikkoja ja mihin ilmoittautuivat läsnä- tai poissaoleviksi saman vuoden syksyllä. Seuraavaksi kysyttiin, oliko Turun yliopistosta vastaanotettu opiskelupaikka ensisijainen hakutoive ja missä määrin eri tekijät vaikuttivat Turun yliopiston ja tietyn koulutusohjelman valintaan. Tutkimuksessa kartoitettiin edelleen, millaisia mielikuvia vastaajilla oli hakuvaiheessa Turun yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta. Läsnäoleviksi ilmoittautuneet vastaajat arvioivat Turun yliopistoa opiskelupaikkana. Ensin tiedusteltiin opiskeluun liittyvistä odotuksista ja niiden täyttymisestä, yliopistoympäristöön ja opiskeluun liittyvästä perehdytyksestä sekä käytetyistä opiskelijapalveluista. Lukuisilla väittämillä arvioitiin laitoksen/oppiaineen toimintaa (aihealueina olivat muun muassa opetusmenetelmien monipuolisuus, laitoksen ilmapiiri, henkilökunnan lähestyttävyys) sekä vastaajien opiskelustrategioita (mm. ajankäyttö, suunnitelmallisuus, laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen). Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja tutustunut Turun yliopiston ylioppilaskuntaan ja käyttänyt sen palveluita. Kysymyksiä esitettiin myös osallistumisesta ainejärjestötoimintaan ja ko. toiminnan määrästä omalla laitoksella. Tulevaisuuden suunnitelmia kartoitettiin lopuksi tiedustelemalla, aikooko vastaaja jatkaa nykyisessä koulutusohjelmassa, suunnitteleeko hän koulutusohjelman tai korkeakoulun vaihtamista ja harkitseeko vastaaja korkeakouluopintojen lopettamista. Taustamuuttujia ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, maakunta, ylioppilastodistuksen arvosanat, tiedekunta, pääaine ja aikaisemmat tutkinnot.

The survey studied first year students at the University of Turku, covering student recruitment, orientation events, their study experiences and plans for the future. This survey is part of an evaluation project assessing the external impact of the University of Turku. Respondents were asked about their sources of information regarding Turku University and courses offered by it, at what stage they had made their course choice, the number of times and universities they had applied to, successfulness of the applications and in which universities they were registered at the time of data collection. Factors influencing the university and course choice were examined. One topic pertained to what kind of an image students had had of the research at the university at application stage. The respondents who were registered at the University of Turku in the autumn of 1998 evaluated the university study environment and the quality of teaching. Expectations and the level of satisfaction with different aspects of learning experience and with the university as a whole were charted. Questions covered orientation events and student services. Respondents' study strategies and experiences of the student union and of other student associations were surveyed. Respondents' plans for the future were studied by asking whether they aimed to continue with their course or were planning to change the course/university or drop out altogether. Background variables included sex, year of birth, region of residence before embarking on studies, grades in the matriculation examination, faculty, main study subject /course and previous degrees.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4910-6
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ff6444914c4745d0ec09518c7732f8494c50e5fd889e09605d886f38a96c7aa1
Provenance
Creator Mäkinen, Mirka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Turku; Turku; Suomi; Finland