Nuorisobarometri 2008

Tämän Nuorisobarometrin teemoja ovat työllisyys, koulutus, internet, tulevaisuus, kunnallinen vaikuttaminen, ja suhde yhteiskuntaan. Nuorisobarometrin pääteemana oli nuorten suhde kuntaan ja paikallisvaikuttamiseen. Aluksi haastattelussa kartoitettiin työhön ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi millaista työtä he tekivät, olivatko he olleet työttöminä ja millaista korvausta he saivat työttömyysaikanaan. Haastateltavat arvioivat kuinka tärkeinä pitivät eri kouluaineita ja mitä ominaisuuksia he pitivät tärkeinä elämässä pärjäämisen kannalta. Samoin he arvioivat erilaisten ominaisuuksien vaikutusta työnsaantiin. Seuraavaksi tiedusteltiin, mitä kotikunnan tai kaupungin palveluja vastaajat käyttivät, kuinka usein he käyttivät palveluja ja tiesivätkö he, mistä kyseiset palvelut löytyvät. Samoin tiedusteltiin, kuinka tärkeinä vastaajat pitivät nuorisotiloja, nuorisovaltuustoa, iltapäiväkerhoja ja muita nuorille suunnattuja palveluja. Seuraavaksi kartoitettiin nuorten vaikuttamista asuinkuntansa asioihin. Vastaajilta kyseltiin, mm. oliko asuinpaikkakunnalla nuorisovaltuusto, kokivatko he voivansa vaikuttaa asuinkuntansa asioihin, aikoivatko he äänestää kuntavaaleissa ja pitäisivätkö he äänestämistä internetin kautta aktivoivana. Internetin käyttöä selvitettiin kyselemällä viikoittaista käyttöaikaa, käytettyjä palveluita ja käytettyä rahamäärää. Vastaajat myös ottivat kantaa siihen kuinka paljon he kokivat perheen, median, yhteiskunnan, kavereiden ja koulun vaikuttavan päihteidenkäyttöön, harrastuksiin, poliittiseen suuntautumiseen ja ammatinvalintaan. Vastaajien poliittista kantaa, arvoja ja kiinnostusta poliittisiin asioihin selvitettiin erilaisilla kysymyksillä. Samoin selvitettiin, kuinka paljon vastaajat kokivat kuuluvansa erilaisiin ryhmiin, kuten perheeseen, kaupunkiin, Eurooppaan ja kirkkoon. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin millaisia vaikutusmahdollisuuksia he kokivat itsellään olevan tulevaisuutensa suhteen ja kuinka tärkeinä he pitivät oman elämänsä kannalta esimerkiksi perinteisiä arvoja, juhlintaa, opiskelua, koulumenestystä, mahdollisuutta nähdä vieraita kulttuureita, rahaa ja harrastuksissa menestymistä. Taustamuuttujina olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, äidinkieli, perhemuoto, suoritetut tutkinnot, sekä oma pääasiallinen toiminta.

The youth survey focused on Finnish young people's employment, education, the Internet, the future, participation in local policy, and relationship to society. First, questions related to work and education were presented. The respondents were asked about the nature of their work, whether they had been unemployed, and how much unemployment benefit they had received during their period of unemployment. The respondents also assessed the importance of various school subjects and the characteristics they considered important in getting on in life. They also estimated how various characteristics affect one's employment possibilities. The respondents were asked which services offered by their municipality of residence they used, how often they used them, and whether they knew where to find those services. They were also asked how important they considered municipal youth facilities, youth council, organised afternoon activities, and other services aimed at young people. Participation in local decision-making was charted. The respondents were asked whether there was a youth council in their municipality of residence, whether they felt they could influence matters in their municipality of residence, whether they were going to vote in municipal elections, and whether they considered online voting to be a factor that would activate voters. Internet use was queried by asking the respondents how much time they spent on the Internet weekly, which services they used, and the amount of money they had spent on the Internet. In addition, they gave their opinions on the amount of influence their families, friends, school, the media, and society had on their hobbies, political orientation, use of intoxicants, and career choice. The respondents' political orientation, values, and interest in political issues were charted by presenting them with a series of questions. Their identification with various groups, such as their family, city, Europe and church was also examined. Finally, the respondents were asked how they viewed their possibilities of influencing their own future, how important they considered for instance traditional values, partying, studying, school success, possibilities of seeing foreign cultures, money, and success with their hobbies. Background variables included the respondent's age, gender, mother tongue, household composition, level of education and economic activity.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-334-4
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=27220f871cc5425f9337ed988a18573e2f5b5b4134f0128fe8bb2c59d3298942
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland