Nuorten naisten onnellisuuskyselyt 2016 ja 2018

DOI

Aineistossa on tutkittu nuorten naisten käsityksiä onnellisuudesta ja sen vastakohdasta. Aineisto koostuu kahden ikäryhmän, 16-19-vuotiaiden (N: 227) ja 29-34-vuotiaiden (N: 189), naisten vastauksista. Aineisto on englanninkielinen, vaikka kyselylomakkeet ovat suomenkielisiä. Käsityksiä onnellisuudesta selvitettiin sana-assosiaatiotehtävän avulla. Aluksi vastaajia pyydettiin ajattelemaan sanaa onnellisuus ja kirjoittamaan sitten viisi ensimmäistä sanaa tai ajatusta, jotka heille tulee mieleen. Vastaavasti vastaajia pyydettiin ajattelemaan onnellisuuden vastakohtaa ja kirjoittamaan viisi sanaa tai ajatusta. Sana-assosiaatiotehtävän jälkeen vastaajia pyydettiin jatkamaan onnellisuutta käsittelevien virkkeiden alkuja omin sanoin. Oman onnellisuuden lisäksi tehtävässä selvitettiin vastaajien mahdollisia sukupuolittuneita käsityksiä onnellisuudesta ("Naiset ovat onnellisia, kun..." ja "Miehet ovat onnellisia, kun...") sekä kysyttiin, miksi vastaaja vastasi eri lailla eri sukupuolen kohdalla, jos vastasi. Aineiston avovastaukset löytyvät vastaajaryhmittäin erillisistä avoF-tiedostoista ja ne eivät ole yhdistettävissä vastaajiin. Kyselyn viimeisessä osassa vastaajien tuli arvioida omaa ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien naisten onnellisuutta asteikolla nollasta kymmeneen. Lisäksi piti arvioida, miksi vastaukset näihin kysymyksiin erosivat, jos ne erosivat. Taustamuuttujina aineistossa on ikä, kansalaisuus, asuinkaupunki, kotitalouden rakenne sekä onko vastaaja uskonnollinen ja pitääkö hän yhtä tai useampaa tuntemaansa ihmistä hyvänä ystävänään. Lisäksi aineistossa on muutamia vastaajaryhmäkohtaisia taustamuuttujia.

The survey charted young Finnish women's views on happiness and the opposite of happiness. The data consist of responses from two age groups: 16 - 19 years old (N: 227) and 29 - 34 years old (N: 189). The data are mostly available in English, but other related materials such as the questionnaires are in Finnish. The young women's views on happiness were examined with a word association task. The respondents were first asked to think about the word 'happiness' and write down the first five words or thoughts that came to their mind. Then, the respondents were asked to write down the first five words or thoughts that came to mind when they thought about the opposite of happiness. The words the respondents wrote down during the two word association tasks are included in the data in English and Finnish (e.g. in q1_1: family = perhe). After the word association task, the respondents were asked to complete several sentences that related to happiness. The topics of the sentences surveyed the respondents' own happiness as well as their assumptions regarding the happiness of men and women in general. Finally, the respondents evaluated their own happiness and the happiness of other women in a similar life situation on a scale 0-10. Background variables included the respondent's age, citizenship/nationality, municipality of residence, household composition, degree of religiosity, and whether the respondent felt that one or more people she knew were her good friends. Additionally, some background variables specific to the two age groups were included.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.1007/s12124-020-09579-4
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3462
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a0c7acebddc23f72a190a72021815eba0071e0eeefbb12c147a8150f80ec963a
Provenance
Creator de Paola, Jennifer
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Helsingin seutu; Helsinki area; Suomi; Finland