405,917 datasets found

Filter Results
 • Hogne

  Mot S-kanten av terrassen der bakken faller bratt ned mot dyrket mark: 1. Rundhaug, i ett med terrenget mot S, ellers nokså uklar markering. Formen noe ujevn og flat p.g.a....
 • Farsåtten

  Kollen faller stupbratt av mot Ø, S og V, i Ø og S ca 80m høyt, i V langt mindre, her en kløft som skiller den fra en annen steil N-S-gående bergkolle, noe lavere. Platået er...
 • Bergeråsen

  1968: Borgen ligger på en frittliggende, meget høy ås i et ellers flattterreng, som hovedsakelig består av dyrket mark. Åsen faller stupbratt av mot Ø og V, i N noe slakere, men...
 • Eidehøvdingens tun

  Den eldste bygningen var eit 24 m langt og 7,7 m breitt langhus frå FRJA. Det vart erstatta i Y.RT av nytt anlegg. Hovudbygget var eit 43,3 m og 8 m breitt langhus med fleire...
 • Bakketun

  Rundhaug av sand dekket med gresstorv. Kunstig laget ved at terassekanten er senket flere meter rundt terassesnippen som nå er tilført masse og formet som rund gravhaug....
 • Bakkehaugen 11

  Helleristningsfelt. 2022: To grupper med ristninger på et bergparti N i et lite sauebeite med spredt skogsvegetasjon. Berget har en kraftig forvitret overflate, men flere av...
 • Bakkehaugen 10

  Skålgropfelt. 2022: To konsentrasjoner av skålgroper på lave bergskjær helt SV i et sauebeite med spredt vegetasjon av primært løvtrær og einer. Ristningsflatene ligger i flukt...
 • Uten navn

  Innmeldt av finner. Noe har slagget har rester av ovnsforing. Små biter, så vanskelig å si om det er størkne- eller tappeslagg. Kartfestet på bakgrunn av oppgitte koordinater...
 • Uten navn

  Hauger med tappeslagg innmeldt av finner. Kartfestet med utgangspunkt i avmerking på papirkart. Må kontrollregistreres.
 • Skanseåsen

  1979: På en skogbevokst ås ligger en bygdeborg. Åsen faller bratt av på alle sider unntatt mot N der det finnes en mur, orientert nærmest Ø-V, godt synlig i terrenget og som...
 • Bakkehaugen 9

  Skålgropfelt. 2022: En enkeltliggende skålgrop på et større bergparti V i et sauebeite med glissen blandingsskog. Bergpartiet ligger 15-16 meter V for et steingjerde....
 • Bakkehaugen 8

  Skålgropfelt. 2022: En enkeltliggende skålgrop på et lavt, NNØ-SSV orientert svaberg i beitemark med glissen skogsvegetasjon. Det ligger en ansamling med rydningsstein like N...
 • Ellingrød 6

  Skålgropfelt. 2022: En enkeltliggende skålgrop på en liten, horisontal bergflate på S-re halvdel av en liten åkerholme. Åkerholmen er bevokst med gress og kratt, og...
 • Ellingrød 5

  Skålgropfelt. 2022: 7-9 skålgroper på et lite, N-S orientert bergskjær i dyrket mark. Ristningsflata er nærmest horisontal og ligger omtrent i flukt med bakken, ca. 12 meter S...
 • TIsleifjorden

  Jernvinneanlegg på nordsiden av Tisleifjorden under HRV. Ligger spredte forekomster av slagg i overflaten, små kliumper, sterkt erodert og oppsmuldert. Lokaliteten ligger på en...
 • Tisleifjorden

  Jernvinneanlegg i utvaskinskingsonen under HRV rett ved og på nordsiden av opprinnelig strandlinje ved Tisleifjorden. Stort eldre jernvinneanlegg på høyde rett øst for bekk som...
 • Funnsted Pilspiss

  Pilespiss av jern, innlevert O. Trondheim i 1955 (ike påvist i arkivene). Funnet 15 m NV for haug 1. Notis fra beskrivelse under nærliggende gravfeltlokalitet.
 • Skotrøa

  Samling av 3 gravhauger. Kartfesting oppdatert 13.01.2023 på grunnlag av beskrivelser og lidar-kart. Ikke innmålt i terrenget.
 • Grensestein

  Liten grensestein. Ligger på toppen av en flyttblokk i en myr. En flat markørstein, flankert av en liten rund vitnestein og en større flat. Orientert øst-vest.
 • Grensestein

  Grensestein som mulig er tatt ut av bruk. På rekke en vitnestein, en liggende avlang stein fulgt av to vitnesteiner. De tre vitnesteinene er orientert nord/nordøst-sør/sørvest....