EVAn kansallinen asennetutkimus 2004

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan mm. puolueisiin, työelämään, markkinatalouteen, taloudelliseen kasvuun, hyvinvointiin, ympäristökysymyksiin, maahan-, maassa- ja maastamuuttoon, ulkomaalaisiin, kansainvälistymiseen, mahdolliseen liittymiseen NATOon, verotukseen, demokratiaan ja suomalaiseen politiikkaan. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin erilaisten väitteiden ja luonnehdintojen avulla heidän näkemyksiään yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Haluttiin myös tietää, mitä ominaisuuksia vastaajat erityisesti kaipaavat suomalaisiin yritys- ja poliittisiin johtajiin. Vastaajilta kysyttiin erilaisten onnellisuuden osatekijöiden tärkeyttä ja sitä, kuinka onnelliseksi he kokevat oman elämänsä nykyisin. Heitä pyydettiin myös luonnehtimaan nykyistä taloudellista toimeentuloaan. Lisäksi oltiin kiinnostuneita vastaajien näkemyksistä liittyen Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja erityisesti siitä, pitävätkö he eräitä kilpailukyvyn osatekijöitä maamme vahvuuksina vai heikkouksina. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien nykyistä suhtautumista Suomen EU-jäsenyyteen, markan korvaamiseen eurolla ja EU:n laajentumiseen Itä- ja Keski-Eurooppaan sekä Baltiaan. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala työelämässä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

The survey charted Finnish attitudes and values. Respondents were presented with a series of attitudinal statements covering political parties, occupational life, market economy, economic growth, social welfare, environmental issues, immigration, emigration and internal migration, foreigners, internationalism, Finland's NATO membership, taxation, democracy and Finnish political life. Respondents were asked about entrepreneurship and what kind of characteristics business and political leaders should have. Respondents' views on the importance of different factors of happiness were studied. They were asked how happy they are and what their financial circumstances are. Opinions on Finland's competitiveness in international markets, EU membership, the replacement of Finnish Mark with Euro and EU's enlargement to the Baltic States and Eastern Europe were queried on. Background variables included respondent's gender, age, size of municipality, type of residential area, region of residence, occupational group, trade union membership, political party preference, basic and vocational education, employment sector and self-designated social class.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-6575-5
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=360fd3963703c03dd24ace0bb6e436788e21d17db3eb1d78d4f19c17890fdcaa
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland