Työolobarometri 2021

Työolobarometrit selvittävät suomalaisen työelämän laatua ja työolojen muutosta palkansaajien näkökulmasta. Työolobarometrien sisältö on pysynyt pääosin samanlaisena eri vuosina. Vuonna 2021 kyselylomaketta, kohdejoukkoa ja keruumenetelmää muutettiin. Aluksi vastaajalta kysyttiin nykyisen työpaikan henkilöstön määrästä, pääasiallisesta työnteon paikasta sekä kuulumisesta ammattiliittoon ja työttömyyskassaan. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin väitteitä työilmapiiristä, työkyvyn ylläpitämisestä, avoimuudesta ja tasapuolisuudesta työpaikalla. Kysyttiin myös, vaikutetaanko työpaikalla osaamisen kehittämiseen ja työympäristön turvallisuuteen. Edelleen kartoitettiin työntekijöiden mahdollisuuksia taitojensa kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Seuraavaksi kysyttiin palkkauksesta, etätyöstä, työajan joustoista ja digitaalisista työvälineistä. Lisäksi selvitettiin työntekijän vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi työnjakoon, työtahtiin, työskentelypaikkaan tai työpaikan toiminnan kehittämiseen. Edelleen tiedusteltiin, ilmeneekö vastaajan työpaikalla eriarvoista kohtelua, syrjintää tai henkistä väkivaltaa eri tahoilta liittyen esimerkiksi etniseen taustaan, sukupuoleen tai ikään. Lisäksi kysyttiin fyysisen väkivallan ja seksuaalisen häirinnän kohtaamisesta. Kartoitettiin myös työkykyyn ja työhön liittyviä tuntemuksia kuten stressiä, uupumusta, innostusta ja yhteisöllisyyttä. Edelleen käsiteltiin työn kuormittavuutta ja vastaajan oman työpaikan säilymisen varmuutta. Taustamuuttujina olivat muiden muassa sukupuoli, ikä, ammattiasema, työnantajatyyppi, työsuhteen pysyvyys ja kesto, työn koko- tai osa-aikaisuus, työpaikan toimiala ja työaika.

The annual survey studied employee opinion on the quality of working life in Finland. Main themes included organisation of work, development opportunities and flexibility, learning and training at work, wages, workplace bullying, capacity to work, and changes in working life. Questions in the barometer have mainly remained the same each year. The questionnaire, target population and collection method of the survey were changed for the 2021 collection round. First, the respondents were asked about the number of people employed at their workplace, changes in the number of staff, their primary place of work, and their membership of trade unions and unemployment funds. Satisfaction in the working environment was charted with questions about openness, encouragement, trust and equality in the workplace, and opportunities for employees to develop and apply new ideas. Further questions covered measures taken to improve employees' capacity to work and safety of work environment. The respondents were asked whether their place of work supported its employees in learning and trying new things, and whether they had taken part in job-related training in the last 12 months and received a salary during that time. Participation in job-related training through different methods (e.g. online, with a mentor, self-study) and opportunities to develop skills during work hours were also surveyed. The next set of questions focused on flexible working time arrangements at the workplace, pay and bonus systems, satisfaction with the pay level, and digital tools as part of work. Autonomy at work was surveyed by asking about influence over own work tasks and working pace, over the distribution of work in the workplace, and about working to a tight schedule. Remote work was investigated with questions on whether the respondents had worked remotely during the past 12 months, whether they had a quiet place where they could work remotely, whether remote work was a productive way for them to work, and whether they could focus better while working remotely than when working at the office. The use of digital tools, virtual workspaces, and social media services as part of work tasks was also charted. Additionally, discrimination at work based on factors such as ethnic group, age, gender, sexual orientation, and health status was explored. Incidents of bullying, sexual harassment and violence at work were surveyed. One set of questions investigated the employees' perceived workload, capacity to work, estimates of own mental and physical capacity to work, and sickness absences. Additionally, the respondents' experiences of stress, mental exhaustion, inability to focus, togetherness and excitement related to work were surveyed. The respondents were asked how likely they thought it was that they would be temporarily laid off or made redundant. Finally, views were probed on the respondents' likelihood of getting an equal job if they became unemployed and what they would do if they became unemployed (e.g. apply for a new job in the same field, apply for a new job in a different field, become self-employed, get a job abroad). Background variables included, among others, the respondent's year of birth, age, gender, status in employment, employer type, industry of employment, type of contract, and weekly working hours.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-952-327-692-5
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3186a02ae711bfbfcb29fbfdf7ed50888ceec061e8a8be89a1b2a4397524e33f
Provenance
Creator Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut; Työ- ja elinkeinoministeriö; Statistics Finland. Interview and Survey Services; Ministry of Economic Affairs and Employment
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland