EVA Survey on Finnish Values and Attitudes Autumn 2019

DOI

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat työelämä, työmarkkinat, työehdot ja yritystoiminta. Aluksi vastaajille esitettiin väittämiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ne käsittelivät muiden muassa valtionyhtiöitä, työehtosopimusten yleissitovuutta, työn merkitystä, lakko-oikeutta, rikastumista ja markkinataloutta. Seuraavaksi kartoitettiin, mitä ansiotyö merkitsee vastaajille ja kysyttiin paikallisen sopimisen lisäämisestä työmarkkinoilla. Lisäksi selvitettiin, kuinka hyväksyttävinä vastaajat pitäisivät eri keinoja työeläkejärjestelmän talouden sopeuttamiseksi. Kysyttiin myös, minkä verran talouden ja yhteiskunnan eri aloilla on kilpailua. Vastaajat kertoivat, miten he suhtautuvat nykyisin erilaisiin taloudellisiin järjestelmiin ja ideologioihin. Yritystoimintaan liittyen kysyttiin, kuinka tärkeitä suuryritysten tavoitteita ovat esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuuden ja voiton kasvattaminen, tunnollinen veronmaksu, työllistäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ja muu ympäristönsuojelu. Lisäksi vastaajat kertoivat, miten he suhtautuvat EU- ja EMU-jäsenyyteen ja euroon. Lopuksi tiedusteltiin, äänestäisivätkö vastaajat puolesta tai vastaan, jos kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä järjestettäisiin nyt sekä miten he äänestivät EU-kansanäänestyksessä 1994. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, työnantaja, työsuhde, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö, yhteiskuntaluokka ja talouden bruttotulot.

The study charted Finnish people's values and attitudes. The themes of the Autumn 2019 survey included employment, working life, the job market, labour conditions and entrepreneurship. First, the respondents were presented with a variety of attitudinal statements concerning, among other topics, state-owned enterprises, conditions of unemployment benefits, meaningfulness of work, collective labour agreements, the right to strike, wealth and the market economy, the pension system, and entrepreneurship. Next, it was charted what factors made employment meaningful to the respondents. Several questions examined opinions on agreeing upon labour conditions locally between the employer and employee instead of collective labour agreements, and views were charted on the effects that local agreement would have on wages, labour conditions and the economy. The respondents opinions were also asked on the acceptability of different actions to take in the future in order to maintain the sustainability of the pension system. It was also charted whether the respondents thought there was too little, the right amount or too much competition in various industries. The respondents also shared their attitudes towards different economic systems and ideologies. Pertaining to business, the respondents rated the importance of different objectives of large enterprises (e.g. increasing value to stockholders, producing high-quality goods/services, increasing employment, paying taxes diligently, etc.), and assessed whether these objectives were being met to a sufficient extent in the operations of large corporations. Finally, the respondents' views on Finland's EU and EMU membership were examined, and they were asked whether they would vote for or against EU membership if a referendum was held at the time of the survey and if they had voted for or against the membership in 1994. Background variables included, among others, gender, age group, region of residence, size of the respondent's municipality of residence, education, employment sector, economic activity and occupational status, political party preference (which party the respondent would vote for), self-perceived social class, and household gross income.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3388
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3388
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201223102803
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021122162717
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202311077818
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7e911fcb187e1052065a91ffbf5fb7f08eeb1bb73333e08900e1523b5042efee
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Finnish Business and Policy Forum (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland