Municipal Treatment of Gambling Addicts 2006: Service Points

DOI

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien käytäntöjä rahapeliongelmaisten hoidossa. Ensimmäisenä tässä palvelupisteille lähetetyssä lomakkeessa kysyttiin, miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla. Tiedusteltiin myös, kuinka usein toimipisteessä on peliongelmasta kärsiviä asiakkaita ja miten peliongelma ilmenee asiakkailla. Lisäksi kysyttiin, mitä palveluja peliongelmaisille tarjotaan ja mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan. Kysyttiin myös, mitä palveluja nuorille (alle 18-vuotiaille) peliongelmaisille järjestetään, miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan ja mitä tarpeita palvelupisteellä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen. Taustatietoina olivat vastaajan asema palvelupisteessä ja tieto siitä, missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa vastaaja toimii, lääni sekä palvelupisteen nimi ja ylläpitäjä.

The aim of this survey was to chart the treatment of gambling addicts in Finnish municipalities. This form delivered to service points charted how gambling problems and addictions were diagnosed. Views were probed on the frequency of gambling addicts turning up at the service point, manifestations of gambling problems in them, and the services offered to relatives of gambling addicts. The respondents were also asked about services for young (under 18 years old) gambling addicts, acquiring the know-how on the treatment of gambling addicts, and the need to increase that know-how at the service point. Background variables included respondent's status and activity sector in service point, province, type of service point, and administrator and name of service point.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2255
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2255
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e5650244996b92c455a954704280df86030b5644d02a1da7537fd9156193cd5f
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysministeriö; Ministry of Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland