Nationella miljöhälsoenkäten 2007

DOI

The environmental health survey is carried out in collaboration between the Institute of Environmental Medicine at Karolinska Institutet and the Statistics Sweden, on behalf of the Public Health Agency of Sweden. The study has been conducted in 1999, 2007 and 2015. The National environment health survey 2007 (NMHE 07) was sent to 43905 randomly selected persons in the hole country. The target population were everyone aged 18-80 living in Sweden during the last five years. Statistics Sweden (SCB) in association with occupation and environment- medicine (AMM) at Stockholm county has and sent out the questionnaires. They also have sent out reminders and transformed answered questionnaires to data files. SCB has completed answered questionnaires with register data and unidentified the data file. The investigation was approved by the Regional ethical committee in Stockholm. In order to made follow up studies possible, SCB has a code-key making it possible to identify participants in the future. NMHE 07 has been constructed so that answers from the questionnaire is possible to compare with NMHE 99. A vast majority of the questions are the same as the questions used 1999. The questionnaire has also been updated with 32 questions within new areas such as life-quality, sunhabits, telefonia etc. The questionnaire was answered by 25 935 individuals, representing a response rate of 59%. Purpose: The aim was to chart environmental exposure and environmental illness in the adult population

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har genomförts 1999, 2007 och 2015. Nationella miljöhälsoenkäten 2007 skickades ut till 43 905 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 18–80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. Statistiska centralbyrån (SCB) har i samarbete med Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Stockholms läns landsting granskat och skickat ut frågeformulären. De har också skickat ut påminnelser och läst in besvarade frågeformulär till datafiler. SCB har kompletterat besvarade formulär med registerdata och avidentifierat datafilen. Undersökningen har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. För att möjliggöra uppföljande studier förfogar SCB över en kodnyckel som gör det möjligt att i framtiden identifiera enskilda personer. NMHE 07 har utformats så att svaren från enkäten går att jämföra med NMHE 99. De allra flesta frågorna är likvärdiga med 1999 års frågor. Enkäten har också uppdaterats med 32 frågor om nya aktuella miljöområden såsom livskvalitet, solvanor, telefoni, vedeldning, hästanläggning samt buller och besvär av tinnitus. Av de 43 683 personer som nåddes av enkäten har 25 935 svarat, totalt 59 %. Syfte: Syftet var att kartlägga miljöexponering och miljörelaterad ohälsa hos den vuxna befolkningen

The selection were made randomly within every county and consisted of two parts. In the first part, the selection were 10500 persons. These were equally spread between Sweden:s 21 counties. The second part consisted of a strengthened selection for ten counties with a total of 33405 persons. In the four southern counties, the questionnaire was answered by totally 3669 persons. The basic selection consisted of 500 persons in each county .

Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 10 500 personer ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för tio län med sammanlagt 33 405 personer. Totalt ingick 43 905 personer i enkätundersökningen, vilket motsvarar 0,6 procent av målbefolkningen. I de fyra sydlänen besvarades enkäten av sammanlagt 3 669 personer. Grundurvalet bestod av 500 personer i varje län. Förstärkta urval gjordes bla i Skåne, Halland och Kronobergs län.

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8998e0ca1d6ba85f01eaf5af115f4a1e4e5b0d203d3e94c66424c5fdbe25cf56
Provenance
Creator Georgelis, Antonios
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Natural Sciences; Pharmacy
Spatial Coverage Sweden; Sverige