Euro Student 2000: Finland

Tutkimus on Suomen osio kansainvälisestä Euro Student Report -tutkimuksesta. Kyselyn aihepiirit koskevat opiskelijoiden asumista, opintoja, taloudellista tilannetta ja sen kokemista, työssäkäyntiä, kansainvälistä opiskelua ja vanhempien sosioekonomista asemaa. Vastaajalta kysyttiin, minkä tutkinnon hän aikoo seuraavaksi suorittaa, kuinka monta vuotta hän on opiskellut korkeakoulutuksessa, kuinka monta vuotta hän arvioi opintojensa kestävän ja mikä on hänen koulutusalansa. Elinoloihin liittyen kysyttiin missä vastaaja asuu lukuvuoden aikana ja kuinka pitkä matka asunnolta on opiskelupaikalle, kuinka paljon hänellä on käytössään varoja kuukaudessa, saako hän vanhemmiltaan taloudellista tukea ja millainen on ollut hänen taloudellinen tilanteensa viimeisen puolen vuoden aikana. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan aineellista hyvinvointiaan, opiskelun rasittavuutta, opiskelun ja työn yhteensovittamista ja viikottaista ajankäyttöään. Kansainvälisyyteen liittyen kysyttiin vastaajan kielitaitoa, onko hän koskaan käynyt ulkomailla ja onko hän opiskellut ulkomailla. Ulkomailla opiskelleilta kysyttiin opiskelun luonteesta, kestosta ja rahoittamisesta ja missä opintojen vaiheessa ja minkä ohjelman kautta opiskelu ulkomailla tapahtui. Taustamuuttujina ovat vastaajan ikä luokiteltuna, sukupuoli, siviilisääty, lasten lukumäärä luokiteltuna, kansalaisuus ja koulutustausta sekä vastaajan vanhempien koulutus, ammatit ja tulot.

The survey is the Finnish contribution to the international Euro Student Report survey. Topics in the survey dealt with the students' housing, studies, economic situation and how they experience it, gainful employment, studying abroad, and the socio-economic position of the students' parents. The respondents were asked what examination they were going to take next, how many years they had studied in a university, how many years they estimated their studies would take, and what their field of studies was. With regard to living conditions, the respondents were asked where they lived during the academic year, how far their apartments were from their place of study, how much money a month they had at their disposal, whether they received financial assistance from their parents, and what their economic situation had been during the last six months. In addition, the respondents were asked to estimate their material well-being, the strenuousness of studies, balancing study and work, and their weekly use of time. Concerning internationality, the respondents were asked about their language skills and whether they had ever been or studied abroad. Those who had studied abroad were asked about the nature, duration and financing of their studies, in which phase of them they studied abroad, and through which programme this took place. Background variables included the respondent's age, sex, marital status, number of children, citizenship, educational background as well as the education, profession, and income of parents.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1117
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e8e01e6d4c63f24c94bd190a41306f93b7d267c00f088edebfbdf7ac2c8dd5a2
Provenance
Creator Lempinen, Petri; Tiilikainen, Anna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland