Pohjoismainen hyvinvointitutkimus 1972

Tutkimus kuvaa elintasoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä analysoi hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: elintasoa, yhteisyyttä, itsensä toteuttamisen, vieraantumisen ja onnellisuuden sekä tyytymättömyyden kokemuksia. Vastaajilta kysyttiin mm. tuloihin, omaisuuteen, asumiseen, työhön, työllisyyteen, yhteiskunnalliseen tasa-arvoon, koulutukseen ja terveyteen liittyviä asioita. Tutkimuksessa selvitettiin myös eri sukupolvien (omien vanhempien sekä isoisien ja puolison isän) sosiaalista asemaa ja koulutusta. Haastateltaville esitettiin kysymyksiä ystävistä, niiden määrästä, sukupuolesta, iästä, ammatista, ystävyyssuhteiden kestosta ja intensiteetistä. Lisäksi tiedusteltiin perhe-, sukulaisuus- ja naapuruussuhteita sekä sitä miten kauan haastateltavat olivat asuneet asuinpaikkakunnallaan . Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän harrastuksiaan, vapaa-ajanviettotapojaan, poliittista aktiivisuuttaan sekä heidän lapsuutensa aikaisia olosuhteita.

The survey describes the standard of living in Finland, Sweden, Norway and Denmark and analyses various dimensions of welfare: living standards, loyalties, experiences of self-realisation, alienation, happiness and dissatisfaction. The respondents were asked about things related with income, property, living, work, employment, social equality, education and health. Also the social standing and education of different generations (the respondents' own parents and grandfathers and the spouse's father) were studied. Questions asked included friends, the number of them, their sex, age, profession and the intensity and duration of friendships. In addition, questions about relationships with family, relatives and neighbours were included, along with a question about how long the respondents had been living in their home community. The respondents were also asked about their hobbies, how they spend their leisure time, about how active they are politically and of their childhood circumstances.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/nbn:fi-fe2020112593224
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=56008e7a6e72453fa58f1443b734c43ab0afb90dcd83b741aa552de4dad55dfa
Provenance
Creator Allardt, Erik; Helsingin yliopisto. Vertailevan sosiologian tutkimusryhmä; University of Helsinki. Research Group for Comparative Sociology
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2000
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Ruotsi; Norja; Tanska; Finland; Sweden; Norway; Denmark; Tanska; Suomi; Norja; Ruotsi; Denmark; Finland; Norway; Sweden