Journalist 1989

DOI

This survey forms part of the project 'Publicistisk sed'. The questions are divided into six blocks: employment, professional role and professional regulations; mass media consumption and opinion of media´s news cover; view of mass media and the community; media's mission in the community; view of press ethical rules; background. This survey has been followed up in 1994, 1995, 2000 and in 2005. Purpose: To shed light on journalists' perception of themselves, their professional role, work situation and press rules

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989 som en del av forskningsprojektet 'Publicistisk sed'. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik. Frågorna i studien omfattade sex sammanhängande frågeblock: Arbete, yrkesroll och yrkesregler; Massmediekonsumtion och bedömning av mediernas nyhetsbevakning; Syn på massmedier och samhälle; Mediernas uppgifter i samhället; Synen på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor. 1989 års undersökning har följts upp 1994, 1995, 2000 samt 2005. Syfte: Belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och arbetssituation, yrkesetiska problem och medieutvecklingen

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002225
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8b0fc50e7c6ba251867b7690676672150816f5d474ab2818bd9e6aa416853f7d
Provenance
Creator Weibull, Lennart
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige