ISSP 2005: Work Orientations III: Finnish Data

DOI

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön. Kaikilta vastaajilta kysyttiin, mihin elämän eri osa-alueisiin he haluaisivat käyttää enemmän ja mihin vähemmän aikaa, kuinka tärkeinä vastaajat pitävät eri asioita työssään, millaisessa ja minkä kokoisessa yrityksessä vastaajat haluaisivat työskennellä ja millainen työtilanne olisi vastaajille mieluisin. Lisäksi esitettiin erilaisia työtä koskevia väittämiä. Ansiotyössä olevilta tiedusteltiin lisäksi heidän haluaan pidentää tai lyhentää työaikaansa, työuupumuksesta, mahdollisuudesta vaikuttaa työn alkamis- ja päättymisajankohtiin sekä sitä, miten vastaaja voi vaikuttaa päivittäisten töidensä järjestelyyn, tuntuuko työpaikka turvatulta, ovatko tulot ja etenemismahdollisuudet hyvät, kuinka mielenkiintoiselta työ tuntuu, onko työ itsenäistä ja yhteiskunnallisesti hyödyllistä. Lisäksi haluttiin tietää, kuinka sitoutuneeksi työpaikkaansa vastaaja tuntee itsensä, kuinka helppoa tai vaikeaa olisi löytää uusi työpaikka ja kuinka helppoa tai vaikeaa työnantajan olisi korvata vastaaja uudella työntekijällä. Tiedusteltiin myös, kuinka todennäköisesti vastaaja yrittää löytää uuden työpaikan toisesta organisaatiosta ja onko vastaaja huolissaan työpaikkansa menettämisestä. Lisäksi tiedusteltiin ATK-laitteiden käyttöön kuluvaa aikaa työpäivän aikana ja sitä, tekeekö vastaaja päätoimen lisäksi jotakin muuta työtä. Vastaajilta, jotka eivät ole ansiotyössä, kysyttiin ovatko he koskaan olleet ansiotyössä vuoden tai pidempään, milloin viimeinen ansiotyö päättyi ja mikä oli päättymisen pääasiallinen syy, haluaako vastaaja päästä ansiotyöhön ja kuinka todennäköistä uuden työpaikan löytäminen olisi ja etsiikö vastaaja tällä hetkellä työtä. Lisäksi tiedusteltiin, mitä keinoja vastaaja on käyttänyt työpaikan löytämiseksi, onko hän osallistunut ammattitaitoa kehittävään koulutukseen ja mistä vastaaja saa pääasiallisen toimeentulonsa. Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

The survey charts Finnish attitudes to work. All respondents were asked on which areas of life they would have liked to spend more and less time. Their opinions on the importance of different factors in their job and preferred employer and employment situation were studied. The respondents were also presented with attitudinal statements about work. The respondents who were in gainful employment were asked whether they wanted to lengthen or shorten their working hours, whether they suffered from burn-out and whether they were able to organise daily work tasks themselves. The respondents' views on the importance of different aspects of a job were examined, such as job security, high income, opportunities for advancement and a job that allows working independently. The respondents were also asked how committed to their job they felt, how easy or difficult it would have been for them to find a new job and how easy or difficult it would have been for their employer to replace the respondent with a new employee. The respondents' opinions on the possibility of finding a new job in another organisation and losing their present job were examined. They were also asked to what extent they used IT equipment at work and whether they had a second job. The respondents who were not in gainful employment were asked whether they had ever been in paid work for over a year, when their last gainful employment had terminated and what the main reason for the termination had been. The respondents' willingness to get a paid job and the likelihood of finding a new job were examined. Job searching methods, participation in further training of professional skills and the main source of income were surveyed. Background variables included respondent's gender, year of birth, marital status, household size, education, economic activity, occupation, industry class, regular weekly working hours, employment type, managerial position, employer type, trade union membership, voting behaviour, religiosity, monthly income, subjective social class and type of location.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.1177/10693971221075208
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2133
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201611174644
Related Identifier https://doi.org/10.1093/sf/sow057
Related Identifier https://doi.org/10.1177/0959680120911221
Related Identifier https://doi.org/10.1007/s11135-020-01048-9
Related Identifier https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1733636
Related Identifier https://doi.org/10.1177/0143831X18757058.
Related Identifier https://doi.org/10.1108/CCSM-08-2020-0171
Related Identifier https://doi.org/10.1007/s11135020-01048-9
Related Identifier https://doi.org/10.1080/23276665.2022.2035238.
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=394a013fa0e3ae1dbedf73359f31c40246c50de820bbe6d8e360f49ef5a523e4
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Blom, Raimo; Melin, Harri 0000-0003-3203-9228; Tanskanen, Eero
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland