Interviews of Fifth Year Students in the University of Tampere 2006

DOI

Aineisto sisältää viidettä opintovuotta Tampereen yliopistossa opiskelevien opiskelijoiden haastattelulitteraatioita. Haastattelut ovat teemahaastatteluita. Haastatteluissa teemojen järjestys vaihteli, mutta valitut aihepiirit käytiin läpi jokaisessa haastattelussa. Haastattelujen teemoja olivat esimerkiksi opintoihin hakeutuminen, näkemys itsestä opiskelijana, opintojen suunnittelu ja sujuvuus, opiskeluaikainen muu elämä, työssäkäynti opiskeluaikana, opintotuki ja sen riittävyys sekä tulevaisuuden näkymät valmistumisen kynnyksellä. Haastattelujen lopussa haastateltavia pyydettiin myös piirtämään jana merkittävistä kokemuksista opiskeluaikana. Piirroksia ei ole arkistoitu, mutta niiden sisältö käydään haastattelujen yhteydessä läpi sanallisesti. Aineiston haastattelut kestivät keskimäärin 90 minuuttia ja tyypillisesti yhdeltä haastateltavalta on aineistoa noin 20 sivua. Haastattelut on purettu tilkesanoja lukuun ottamatta sanatarkasti. Haastateltavista miehiä on 12 ja naisia 20. Taustatietoina on mainittu mm. sukupuoli, ikäryhmä, pääaine ja opintoviikkomäärä.

The dataset consists of 32 interview transcripts. The interviewees were fifth-year students studying at the University of Tampere, Finland. Interview themes included application to the university, self-image as a student, progress of studies, leisure-time activities, financial support for students, and future prospects after graduation. The interviewees were asked to draw a line reflecting significant experiences during their studies. While the drawings have not been archived, their content was discussed in the interviews. Background information included the interviewee's gender, age group, major subject and number of credits. The dataset is only available in Finnish.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2864
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2864
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=23d766a41a85542e91f882b3bb96249f05bd70c952584a3b0253c97919bb8cb9
Provenance
Creator Ahrio, Leena
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Finland; Tampere; Suomi; Finland