Lundbystudien 1997

DOI

The Lundby study is a classic psychiatric epidemiological population study conducted in 1947 in Dalby and Bonderups outside Lund. The follow-up examinations during 1957, 1972 and 1997 included those still living in Dalby and Bonderups, those who moved in during 1957 and those who moved out during 1957, 1972 and 1997. The Lundby study has produced data on the occurrence of new cases of psychiatric diseases in the population. The cohort can be used to relate changes in mental health to the individual circumstances and to society from 1947 to 1997. It is also well suited for studying the progression of common mental disorders such as depression, anxiety and dementia and mental disorders with long latency (e.g. psychosis). Interview data was supplemented by hospital records, registry data, and information from key people (family members, relatives and healthcare professionals). Loss of participation in the Lundby study has been very low, especially between 1947 and 1972. The Research Council grant funds have been used to digitalise the data. The archive is now kept at the Archives Center South in Lund. Purpose: The main purpose with the first Lundbystudy, performed in 1947, was to do a population study describing all the residents in Dalby and Bonderup (municipalities outside the city of Lund, not known for unusual high prevalence of illness and not geographical isolated) regarding personality traits, psychiatric diseases or and physical diseases. Follow-up studies, both new residents in 1957, remain living and expatriates, were conducted in 1957, 1972 and 1997.

Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i Dalby och Bonderups socknar, de som flyttat in 1957 och de som flyttat ut 1957, 1972 och 1997. Lundbystudien har producerat data om förekomst av och nyinsjuknande i psykisk ohälsa i befolkningen. Kohorten kan användas för att relatera förändringar i psykisk hälsa till individuella förutsättningar och till samhällsutvecklingen 1947-1997. Den är även väl lämpad för att studera förlopp av vanliga psykiska störningar som depression, ångest och demens samt psykiska störningar med lång latens (t.ex. psykos). Intervjudata har kompletterats med sjukhusjournaler, registerdata och information från nyckelpersoner (anhöriga, släktingar och vårdpersonal). Bortfallet i Lundbystudien har varit mycket lågt, framför allt mellan 1947 och 1972. Av Vetenskapsrådet beviljade medel har använts för att digitalisera data. Arkivet slutförvaras nu på Arkivcentrum Syd i Lund. Syfte: Huvudsyftet med den första Lundbystudien, genomförd 1947, var att göra en befolkningsundersökning som beskrev alla invånarna i Dalby och Bonderup (socknar utanför Lund, som inte var kända för någon ovanlig eller hög sjuklighet och som inte var något geografiskt isolat) med avseende på personlighetsvarianter, psykisk sjukdom eller avvikelse samt fysiska sjukdomar. Uppföljande studier, av såväl nyinflyttade 1957, kvarboende och utflyttade, genomfördes 1957, 1972 och 1997 Av de 1797 probander som fortfarande var i livet 1997 bodde 602 personer kvar i Lundbyområdet. Intervjubortfallet var 13 % (238 probander). Ca 36 % av probanderna hade dött mellan 1972 och 1997, men data från register, journaler och nyckelinformanter kompletterade informationen för 94 % av probanderna (2659/2827). Studiedeltagarna var i åldrarna 40-96 år.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Telephone interview

Telefonintervju

Face-to-face interview

Personlig intervju

Field observation

Fältobservation

Other

Övrigt

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b4b4afa21cba25062bda378cf061d91ed16db3f9b9e57b829a1bba5951015646
Provenance
Creator Essen-Möller, Erik; Hagnell, Olle; Öjesjö, Leif; Nettelbladt, Per; Mattisson, Cecilia; Bogren, Mats; Brådvik, Louise
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Economics; Engineering Sciences; Information Science; Life Sciences; Medicine; Medicine and Health; Pharmacy; Physiology; Psychology; Social and Behavioural Sciences