Yläkoululaisten ajatuksia sukupuolirooleista ja elämästä 2017-2018

Tässä aineistossa 11-15-vuotiaat helsinkiläiset koululaiset kertovat laajasti elämästään ja ajatuksistaan sukupuoleen ja maskuliinisuuteen liittyen. Haastatteluilla kartoitettiin nuorten ajatuksia esimerkiksi koulusta, perheestä, ystävistä ja vapaa-ajasta. Aineisto koostuu 22 yksilöhaastattelusta ja kuudesta ryhmähaastattelusta, joiden osallistujamäärä vaihtelee välillä 2-5. Suurin osa vastaajista on poikia. Aineisto on kerätty osana hanketta "Masculinities and Ethnicities in New Times: 11-14-year-olds in Helsinki schools". Tutkimusta ovat rahoittaneet Helsingin yliopiston tutkijakollegium sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö. Haastatteluissa on kysytty osallistujien näkemyksiä sukupuolesta ja sukupuoliroolien eroista sekä siitä, vaikuttaako sukupuoli ystävyyssuhteisiin tai käyttäytymiseen. Vastaajat kertovat laajasti myös perhesuhteistaan, koulunkäynnistään ja vapaa-ajan aktiviteeteistaan, kuten sosiaalisesta mediasta ja harrastuksistaan. Nuorilta on kysytty lisäksi tulevaisuudenodotuksista, tunteista ja siitä, voivatko he puhua huolistaan jonkun kanssa. Haastatteluissa käsitellään myös koulukiusaamista, kulttuurista erilaisuutta sekä nuorten kokemuksia rahan käytöstä ja merkityksestä. Aineiston taustatietoja ovat haastattelupäivä, haastattelun kesto sekä haastatteluympäristö, kuten koulu tai koti. Lisäksi on kerätty vastaajan ikä, sukupuoli sekä kulttuuritausta. Haastattelut on toteutettu kolmella sosioekonomisesti erilaisella alueella. Osallistujat ovat kulttuuritaustaltaan erilaisia. Myös haastatteluissa käytetyt virikekuvat on arkistoitu. Kuvien taustatietona ilmoitetaan kuvapankki, josta kuva on ladattu sekä kuvaaja, jos ne ovat tiedossa. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

The dataset consists of 28 interviews with 11-15-year-old Helsinki schoolchildren, who discuss their lives and perceptions of gender and masculinity. The interviews also discuss school, family, friends and leisure time. Of the interviews, 22 are individual interviews and six are group interviews with 2-5 participants. A majority of the participants are boys. The data were collected as part of the project "Masculinities and Ethnicities in New Times: 11-14-year-olds in Helsinki schools". The research was funded by the University of Helsinki Collegium for Advanced Studies and Jane and Aatos Erkko Foundation. The interviewers ask the participants' views on gender and gender role differences as well as whether gender affects friendships or behaviour. The interviewees also tell about their family relationships, school life, and leisure time activities such as social media use and hobbies. The participants were also asked about their hopes for the future, and whether they were able to discuss their worries with someone. The interviews also discuss bullying, cultural differences and the youth's experiences of the use and meaning of money. Background information in the data include interview date, duration and environment (e.g. school, home) as well as the interviewee's age, gender and cultural background. The interviews were conducted in three socio-economically different areas, and the participants had different cultural backgrounds. Photos used for elicitation were also archived. Background information on the photos include stock photo vendor and name of photographer (if known). The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The data are only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotantaNonprobability

Non-probabilityNonprobability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202304264621
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6bf014901b3324f92adb8972e67f78671f1b0f64f11331bdfa13af7d434d952e
Provenance
Creator Peltola, Marja; Phoenix, Ann
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Helsinki; Finland; Helsinki; Suomi; Finland