KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 2002

Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kirjastotoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 1999. Vastaajat kertoivat aluksi perustietoja kirjastoyksikön henkilökunnan määrästä. Palveluja kartoitettiin kysymällä, miten hyvin esimerkiksi kaukolainaus, Internetin käyttö ja satutunnit toimivat. Vastaajat arvioivat eri kokoelmien (tieto- ja kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, sanoma- ja aikakauslehdet, sarjakuvat, CD-romit, musiikkiäänitteet, videot ym.) suuruutta alueellisen palvelukyvyn kannalta. Edelleen kysyttiin oheispalveluiden tuottamisesta ja ostopalveluiden käytöstä. Myös vastaajien tyytyväisyyttä nykyisiin palveluihin tiedusteltiin. Kirjastotoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat arvioivat kirjastotoimesta vastaavien lautakuntien jäsenten kirjastotoimen tuntemusta, aktiivisuutta kirjastotoimen kehittämisessä, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Vastaajat punnitsivat lautakuntien merkitystä kirjastotoimen asioiden hoitamisessa. He kertoivat myös mikä taho (kunnan valtuusto, kirjastoimesta vastaava lautakunta, johtava viranhaltija vai kirjastojohtaja) päättää esimerkiksi vakituisen henkilökunnan valinnasta, määrärahojen kohdentamisesta ja laitehankinnoista. Lisäksi pohdittiin kunnallisten ja valtion viranomaisten sekä asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen vaikutusta kunnan kirjastopalveluihin. Vastaajat arvioivat myös oman työnsä kannalta keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat kertoivat omat näkemyksensä siitä, miten tärkeää olisi kehittää kirjastojen palveluja, resursseja sekä hallintoa ja päätöksentekoa. Kysyttiin myös, onko yksikössä meneillään palvelutoimintaan liittyviä kokeiluja ja onko kunnassa kirjasto- ja tietopalvelustrategiaa. Väitelausein selvitettiin vastaajien näkemyksiä mm. kirjastopalveluiden keskittämisestä, henkilöstön rekrytoinnista ja kirjaston johtajan roolista. Taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueet, työkokemus, koulutus sekä kirjaston sijaintikunta ja kirjastotyyppi.

The survey focused on public libraries in Finnish municipalities, concentrating on their management, services and development. Other similar surveys were carried out in 1996 and 1999. First, the respondents were asked a number of questions relating to staff numbers, library stock, and satisfaction with different library services. One theme pertained to who produces certain services like cataloguing, maintenance, IT systems etc. for the library, and satisfaction with these services. Some questions covered opinions on outsourcing. The respondents were also asked what kind of changes had happened in the library since 1999. They evaluated the state of the library and its services at the time of the survey. Decision-making was studied with questions pertaining to the role of the municipal committee responsible for library matters, and how active or knowledgeable etc. the committee members were. Opinions were probed on the impact of certain bodies (e.g. neighbouring municipalities, trade unions, civil servants, the EU, library users) on library services. The respondents were asked how important various duties and responsibilities were in their position as the person in charge, how much time they allocate to certain tasks, and who or which body has the power to make decisions on staff recruitment, acquisition, opening hours, allocation of funds etc. They were also asked whether certain areas for development (e.g. increasing the variety of services, extending the opening hours, producing more individual services, getting more funding) would be important for the library in the coming years. Use of client surveys was charted. Background variables included library type, and the respondent's gender, year of birth, education, work experience in libraries, responsibility areas at work, and number of inhabitants in the municipality.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2147
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=36f557a6c21df4cba9721f2f4f7d60b7482f0367d2213388294aeb837b9726f2
Provenance
Creator Mattila, Juha
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland