Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004

Kyselyssä selvitettiin peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä, asenteita ja tietoja seksuaalivähemmistöistä. Aineisto kerättiin erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa varten, ja tässä tutkittiin mm. oppilaiden asenteita vähemmistöjä kohtaan, vastaajien omaa seksuaalisuutta sekä koulun seksuaaliopetusta. Kyselyn aluksi vastaajia pyydettiin arvioimaan yleistä suhtautumistaan erilaisia väestöryhmiä kohtaan. Heidän tuli myös asettaa ryhmät numerojärjestykseen sen perusteella, miten helposti hyväksyisi heidät kaveriksi tai opettajaksi. Kysyttiin, voiko ihmisen seksuaalisen suuntautumisen määritellä ulkonäön perusteella, ja mistä oppilaat olivat saaneet tietoa seksuaalivähemmistöistä. Edelleen tiedusteltiin, tuntevatko vastaajat seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, mikä heidän oma seksuaalinen kiinnostuksensa on, onko heillä ollut seksikokemuksia samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa sekä pitävätkö he itseään suvaitsevaisina seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Koulun seksuaaliopetukseen liittyen kysyttiin, onko vastaajan luokalla kuluvan lukuvuoden aikana keskusteltu seurustelusta tai seksuaalisuudesta, millä oppitunneilla näin tehtiin, ketkä tätä opetusta antoivat sekä mitä aiheita näillä tunneilla käsiteltiin. Lopuksi esitettiin erilaisia homoseksuaalisuuteen sekä kouluun liittyviä väitteitä, joihin vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa. Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan koulu (maaseutu tai kaupunki, numeroituina), opetusluokka sekä sukupuoli.

The study canvassed lower secondary school ninth-graders' (i.e. about 15-year-olds') attitudes towards and knowledge of sexual minorities. The data were originally used in a Master's thesis in special education which examined topics such as students' attitudes towards minorities, their own sexuality and sex education taught in their school. First, the students were asked to assess their general attitude towards various population groups, and to rank them according to how easily they would accept representatives of these groups as their friend or teacher. They were also asked whether they considered it possible to tell a person's sexual orientation based on his/her appearance, and where they had received information on sexual minorities. Further questions covered the respondents' acquaintances belonging to sexual minorities, their own sexual orientation, possible sexual experiences with a person of the same sex, and whether they considered themselves tolerant of sexual minorities. Regarding sex education taught in the respondents' school, they were asked whether there had been discussions about dating or sexuality in their class during the past school year. If there had been some, they were also asked to identify the teacher and the subject of these classes, as well as the topics discussed during them. Finally, the respondents were presented with a set of attitudinal statements on homosexuality and school. Background variables included the respondent's school (rural or urban, numbered), class, and gender.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2377
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2b9b2ccfa00741c38504ed8fb4bf2bd571d0d2bb46e81bf0cd64eed584884bc7
Provenance
Creator Malinen, Jari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland