DDI-kuvailu: Maaseudun naisten elämänmuodot 1998-2000 DDI description: Ways of Life of Women Living in Countryside 1998-2000 Maaseudun naisten elämänmuodot 1998-2000 Ways of Life of Women Living in Countryside 1998-2000 "Äiti tekee, kun äiti on." Maaseudun naisten tulkintarepertuaarit työn ja perheen yhteensovittamisesta Apua? Lähimmäisyyden perusteet Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla Kohti henkilökohtaista. Suomalaisen palkkatyön merkityksen muutoksia suurten ikäluokkien ja jälkimodernien sukupolvien välillä.

Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on kerätty vuosina 1998, 1999 ja 2000 ja niissä on haastateltu maaseudulla (haja-asutusalueilla ja pienissä taajamissa) asuvia naisia eri puolilla Suomea. Haastatteluihin on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman erilaisia naisia (eri alueilla asuvia, eri ammattia edustavia, eri ikäisiä). Eri elämänmuodot ovatkin hyvin edustettuina aineistossa, mukana on niin maalle muuttaneita ja uranaisia kuin emäntiäkin. Haastateltavat ovat iältään 25:n ja 61 vuoden välillä. Haastattelujen tekoa on ohjannut kysymys erilaisten naisten tilanteesta ja elämänmuodoista nykymaaseudulla. Haastattelija on ollut kiinnostunut nimenomaan haastateltavien omista kokemuksista ja ajatuksista koskien naisten työtä, muuta toimintaa ja viihtymistä maaseudulla. Haastatteluissa on kysytty työhistoriasta, mahdollisista työttömyyskokemuksista ja ansiotyöstä tällä hetkellä. Kysymyksiä on haastateltavan kotitöistä ja kotitöiden jaosta, tyypillisestä päivästä, vapaaehtoistyöstä sekä vapaa-ajan toiminnasta. Kysymyksiä on myös maaseudulla elämisestä, erilaisista muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi on kysytty mm. haastateltavan näkemystä siitä, "millainen on hyvä, kunnollinen maaseudun nainen", mitä ovat haastateltavan "henkireiät" ja "mitä on menestyminen työssä ja elämässä". Tutkimusta varten on arkistoitu 25 sähköisessä muodossa olevaa haastattelua. Haastattelut ovat luonteeltaan vapaamuotoisia teemahaastatteluja, joissa laajoihin kysymyksiin on voinut vastata kertomusten tai esimerkkien avulla. Pituudeltaan haastattelut vaihtelevat 16:a sivusta 38:n, yhteismitaltaan aineisto on noin 550 sivua.

The study consists of interviews with Finnish women living in rural areas. The data were collected in 1998, 1999, and 2000, and cover women of different ages with various occupations, and living in various regions. The interviews included women's personal experiences and thoughts related to work, other activities, ways of life, changes, and plans for the future. The dataset is only available in Finnish.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2016
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=be2a9c7e22cde7d231f26d44d6f029cc5d166d3060dd33f9ed85cee62ba3a83f
Provenance
Creator Högbacka, Riitta
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Maaseutu, Pohjois-Suomea lukuunottamatta; Finland; Rural areas, except Northern Finland; Suomi; Finland