Tampere Praksis: Child Foster Care and Children's Close Networks 2016

Aineistossa on haastateltu erään kunnan sosiaaliasemalta neljä sosiaalityöntekijää, jotka työskentelevät huostaanotettujen sijaishuollossa olevien lasten parissa. Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin kuvailemaan 2-3 asiakastapausta ja niiden etenemistä. Näiden pohjalta haastatteluissa pohdittiin sijaishuollossa olevien lasten läheisverkostojen merkitystä. Tapauksia kertyi yhteensä yhdeksän. Keskeisiä teemoja haastatteluissa olivat muun muassa lapsen läheisverkostot, lastensuojeluprosessin eteneminen, erilaiset läheisverkostoa koskevat tilanteet sekä sosiaalityöntekijän toiminta ja ratkaisut silloin, kun sijoitetun lapsen läheissuhteet ovat olleet säätelyn tarpeessa. Lopuksi, ellei haastattelusta tullut muutoin ilmi, tutkija tiedusteli, mitä haasteita sosiaalityöntekijät näkevät läheisverkoston kanssa työskentelyssä sekä mitä voimavaroja läheisverkosto tuo lapsen elämään. Taustatietoja ovat haastateltavan sukupuoli ja ammatti sekä haastattelupäivämäärä. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

This dataset contains interviews with four Finnish social workers who worked with children taken into custody. The social workers each described 2-3 cases and how they progressed. Nine cases were discussed in total. Central themes in the interviews included the children's social networks, the custody process, and the social worker's role and decisions in situations where the child's social network needed adjustment. Finally, unless it had already been discussed, the researcher enquired the types of challenges that social workers faced in working with the child's social network and how the network benefited the child's life. Background information included the interviewee's gender, occupation and date of the interview. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

TaltiointiRecording

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

RecordingRecording

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202011258202
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=856596274c966087bcf9508e73c40c1be65eb807a9ff5a71c218caeea94c4a44
Provenance
Creator Tampere Praksis; Tampere Praksis Project
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland