Company Managers and Society 1990

DOI

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1990. Aineisto on kerätty taustamuuttujaosiota lukuun ottamatta samalla kysymyksenasettelulla kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittava tutkimus (FSD1082). Vastaajien asenteita mm. politiikkaan, talouteen, hyvinvointiin, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen, suomalaisuuteen, ympäristöön, liberalismiin, työ- ja ulkopolitiikkaan sekä ulkomaalaisiin kartoitettiin väitelausein. Edelleen kysyttiin oletetun voimakkaan kansainvälistymiskehityksen seurausten, kuten hintatason laskun ja sosiaaliturvan heikkenemisen, todennäköisyyttä Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten Euroopan integraatio saattaisi vaikuttaa esim. työllisyyteen ja omistusoikeuteen. Lisäksi pohdittiin Suomen henkisen ilmapiirin muutoksia viime vuosina. Vastaajilta kysyttiin kolmea tärkeintä maantieteellistä aluetta, joihin Suomen kanssakäymisen tulisi kohdentua seuraavilla aloilla: kauppa ja taloudellinen yhteistyö, kulttuuri ja sivistysyhteistyö, kansalaisten henkilökohtaiset yhteydet. Lisäksi tiedusteltiin eri tuoteryhmien ja palveluiden vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vastaajat arvioivat myös eri yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallan suuruutta tällä hetkellä. Taustatietoina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, yrityksen/itsenäisen tuotanto- tai palveluyksikön sijaintilääni, toimipaikkakunnan koko, päätoimiala, työntekijöiden määrä, markkinatyyppi, menestysarvio viimeisen ja seuraavan viiden vuoden aikana, kansainvälistymisaste sekä Euroopan taloudellisen yhdentymisen merkitys yritykselle.

The survey studied the attitudes and values of Finnish company managers, using the same set of questions as the EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 1990 (FSD1082). Background variables differ. Respondents were asked to what extent they agree with statements relating to e.g. politics, economy, welfare, internationalization, business life, democracy, Finnish society and national characteristics, environmental issues, liberalism, employment policy, foreign policy and foreigners. Opinions on the likely consequences of internationalization were studied: will it lower prices, improve business conditions, endanger Finland's independence, increase immigration to Finland, etc. Respondents were asked whether European integration would be beneficial or disadvantageous to Finnish welfare, exports, business life, price level, employment, social security, etc. Changes in the intellectual atmosphere over the past few years were surveyed. One question asked on which geographical regions Finland should concentrate its co-operation in trade, culture and contacts between citizens. Opinions on what kind of products Finland will export in future and the extent of influence of various bodies (e.g. armed forces, trade unions, political parties, universities) were investigated. Background variables included respondents' sex, age, company location (province), number of employees, extent of operations (home/export markets), degree of internationalization and how European economic integration will affect the company.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1266
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1266
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b183cfc2a111dba7f23092667692d3fbbb024643241b387e9e51beeb623d01d6
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland