Svensk valundersökning 1956

DOI

In the first Swedish election study the respondents were interviewed twice, once before and once after the parliamentary election in September 1956. The pre-election schedule contained questions regarding interest in the election and attention to election programs in radio, and also about the respondent´s newspaper reading habits. The respondent had to point out possible retrenchment sectors and to indicate the sectors in which cuts should not be made in public expenditure, and also point out other areas for political change. Questions about trade union affiliation, union activity and opinion of the union, membership in temperance societies, free churches and church attendance were asked. The respondent had to give a prediction for the election outcome and the respondent´s political knowledge was measured through photography identification. Other questions dealt with direction and strength of party identification and political history of respondent and the respondent´s father, respondent´s interest in politics and especially the interest in the election 1956, opinion on the political parties, and degree of political interaction with family and friends. The post-election interview concentrated on the election campaign and the actual vote, when the respondent decided how to vote, if she/he changed party since last election and if this was influenced of family or friends, but there were also questions about the war risk in Europe, especially the threat of the atomic bomb, and about the Swedish defense. Purpose: Explain why people vote as they do and why an election ends in a particular way. Track and follow trends in the Swedish electoral democracy and make comparisons with other countries.

Valundersökningen 1956 är den första riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. I denna undersökning intervjuades respondenterna vid två tillfällen, en gång före och en gång efter andrakammarvalet i september 1956. Förvalsintervjun innehöll frågor om intresse för valet och uppmärksamhet på valprogram i radio samt respondentens tidningsläsvanor. Respondenten fick peka ut områden där de offentliga utgifterna kan skäras ner respektive områden där de offentliga utgifterna inte får minskas, samt ange andra områden för politisk förändring. Andra frågor berörde facklig tillhörighet och facklig aktivitet samt inställning till facket, medlemskap i nykterhetsförening, frikyrkor och kyrkobesök. Respondenten fick ge en prognos för valresultatet och den politiska kännedomen mättes genom att respondenten fick identifiera partiledarna på fotografier. Andra frågor behandlade partiidentifikationens riktning och styrka, samt respondentens och respondentens fars politiska historik, respondentens intresse för politik och särskilt intresse för valet 1956, inställning till de politiska partierna, och graden av politisk samverkan med familj och vänner. Eftervalsintervjun fokuserade på valkampanjen och själva omröstningen, när respondenten beslutat vilket parti man skulle rösta på, om hon/ han bytt parti sedan senaste valet och om detta påverkats av familj eller vänner, men det fanns också frågor om krigsrisken i Europa, särskilt atombombshotet, och om det svenska försvaret. Syfte: Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

The sample was drawn from Statistics Sweden Survey Research Centres sampling framework. The framework consisted of a nation-wide set of primary sampling units which provide the framework for a ´general purpose´ two-stage population sample. Respondents not included in the target population because of ineligibility to vote are excluded from the sample. The target population even includes Swedes resident abroad, but these are not included in the sample. People above 80 years of age at the time of the study are excluded in order to avoid the difficulties encountered in interviewing very old people.

Face-to-face interview

Personlig intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002507
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b0d0712de3b03b9da360f4772f7c9063fa94b354aa1f09bdcae98400568b50cd
Provenance
Creator Westerståhl, Jörgen; Särlvik, Bo
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1984
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige