Nuoret ja eduskuntavaalit 2007

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten nuorten mielipiteitä liittyen vaaleihin, erilaisiin poliittisiin teemoihin ja valtaan. Kysymyksillä ja erilaisin väitelausein haluttiin selvittää nuoria liikuttavia vaaliteemoja sekä yleisemmin nuorten osallistumista ja poliittista ajattelua. Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös nuorten aikeita äänestää vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Vastaajilta kysyttiin, kuinka kiinnostuneita he ovat politiikasta. Heitä pyydettiin kertomaan mielipiteensä päätöksentekoon ja äänestämiseen liittyvistä väittämistä. Vastaajien suhdetta järjestöjärjestötoimintaan kartoitettiin kysymällä, missä järjestöissä ja ryhmissä he olivat jäseninä tai missä tahtoisivat olla. Seuraavaksi tiedusteltiin, kuinka varmasti vastaajat aikovat äänestää tai jättää äänestämättä maaliskuun eduskuntavaaleissa. Heitä pyydettiin myös kertomaan mikä erilaisista luetelluista ominaisuuksista painaa ehdokkaan valinnassa eniten. Lisäksi esitettiin valtaan ja vallankäyttöön liittyviä väittämiä. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin, onko puolue vai ehdokas tärkeämpi äänestyspäätöstä tehtäessä. Nuorten puolueuskollisuutta kartoitettiin kysymällä kannattaako vastaaja jotain puoluetta ja voisiko hän vaalien välillä vaihtaa kannattamaansa puoluetta. Vastaajien käsityksiä vallan jakautumisesta selvitettiin kysymällä, paljonko valtaa he arvioivat eri instituutioilla ja toimijoilla olevan. Kolmella avoimella kysymyksellä tiedusteltiin nuorten mielipiteitä siitä, miksi nuoret eivät äänestä kovinkaan aktiivisesti, miksi nuoret eivät äänestä yhtä todennäköisesti kuin vanhemman ikäluokat ja mitä vastaajien mielestä pitäisi tehdä, jotta nuorten kiinnostus politiikkaan lisääntyisi. Puolueiden kannatusta vastaajien keskuudessa kartoitettiin kysymällä, mitä puoluetta vastaajat todennäköisesti äänestävät eduskuntavaaleissa. Lisäksi haluttiin tietää vastaajien mielipide Matti Vanhasen hallituksen toiminnasta ja siitä, kuka heidän suosikkinsa seuraavaksi pääministeriksi olisi. Vastaajilta kysyttiin myös, vaikuttavatko poliittiset arvot heidän ostopäätöksiinsä. Internetin vaikutuksia nuorten poliittiseen toimintaan ja äänestyskäyttäytymiseen selvitettiin kysymällä ovatko he itse käyttäneet sähköpostia tai internetiä kannanottojen välittämiseksi tai yhteyksien rakentamiseksi, aikovatko he käyttää vaalikoneita apuna ehdokkaan valinnassa ja aikovatko he tutustua ehdokkaiden kotisivuihin. Avoimella kysymyksellä tiedusteltiin vastaajien kantaa siihen, voiko edustuksellisen demokratian kautta vaikuttaa. Erilaisten väitelauseiden avulla haluttiin selvittää vastaajien kanta erilaisiin poliittisiin teemoihin, turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin ja Natoon. Väitteitä esitettiin myös hallitus- ja oppositiopolitiikasta sekä päivänpoliittisista kysymyksistä. Taustamuuttujia kyselyssä olivat sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, vaalipiiri, perhemuoto, koulutustaso, pääasiallinen toiminta ja työsuhteen laatu.

The aim of the survey was to chart the opinions of Finnish youth on elections, various political themes, and power. Views on election themes concerning young people, youth participation in politics, and political thinking were studied with the help of various questions and attitudinal statements. Voting intentions in the upcoming 2007 parliamentary elections were also queried. The respondents were asked how interested they were in politics. They were asked to indicate to what extent they agreed with statements relating to political decision-making and voting. They were also asked whether they took part in or wanted to participate in the activities of voluntary organisations, clubs, societies, groups etc. Further questions covered how certain the respondents were that they were going to vote/abstain from voting in the forthcoming parliamentary elections in March. The respondents were also asked which qualities of their candidate appealed to them and to what extent. Opinions on power were surveyed with attitudinal statements. The respondents gave their views on whether the political party or the candidate is more important in the choice of candidate. Party loyalty was investigated by asking whether the respondents supported a particular party, and whether they could change the party they supported between the elections. The respondents' views on the distribution of power were charted by asking how much power different institutions and bodies have. Opinions on why young people usually have a low turnout in elections, why they were not as likely to vote as the older generations, and what should be done to awaken the interest of young people in politics were also examined. Party support was charted by asking the respondents which party they are likely to vote in the parliamentary elections. The respondents also gave their opinions on the actions of Matti Vanhanen's government and who they would like to see as the next Prime Minister. Some questions examined whether political values influenced the respondents' choices when purchasing goods, whether the Internet had influenced their political activity and voting behaviour, whether they had used email or the Internet in taking a stand or creating connections, whether they were going to use a candidate selector in choosing their candidate, and whether they were going to visit candidates' web pages. The respondents' faith in influencing through representative democracy was explored with an open question. The respondents were also presented with a set of attitudinal statements relating to various political themes, questions of security policy, NATO, government and opposition policy, and topical political questions. Background variables included the respondent's gender, year of birth, mother tongue, electoral district, household composition, level of education, economic activity, and type of contract.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2261
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=28e9414ee18e8c31f217eb45d3286585366f2bf57f92d589e918dfac82fb7406
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Advisory Council for Youth Affairs (Nuora)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland