Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -koronakysely 2020

Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä liittyen erilaisiin poliittisiin toimiin koronakriisin aikana. Vastaajat ottivat kantaa väitteisiin, jotka käsittelivät koronakriisiä, sosiaaliturvaa, ilmastopolitiikkaa sekä mahdollisia keinoja talouden elvyttämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Aineisto kerättiin osana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hanketta, joka tutkii, miten talouden rakennemuutokset haastavat poliittista päätöksentekoa. BIBU selvittää kansalaisten ja päätöksentekijöiden toimintakykyä sekä poliittisia intressejä ja tunteita. Hankkeessa on mukana kuusi eri yliopistoa ja tutkimuslaitosta, ja sitä vetää professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta. Ensimmäiseksi vastaajille esitettiin erilaisia talouspoliittisia toimia, joiden kannatusta kyselyssä kartoitettiin. Toimet liittyivät esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, vuorotteluvapaisiin sekä työelämään yleisemmin. Työelämään liittyvien toimien lisäksi esitettiin väitteitä opiskeluun, sosiaaliturvaan, ilmastopolitiikkaan sekä tulevaisuusinvestointeihin liittyen. Toiseen osioon sisältyi myös väittämiä koronaviruksesta. Lopuksi vastaajilta kysyttiin heidän omasta työllisyystilanteestaan sekä yhteiskunnallisesta asemastaan. Aineiston taustamuuttujia ovat muun muassa ikä, sukupuoli, asuinpaikka, koulutustaso, yhteiskunnallinen asema, työmarkkina-asema sekä tulot.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3649
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e1d0d596ff2222abf72cadb55d81da3a92387841f2044a4c4321863c055967d8
Provenance
Creator Kantola, Anu; Saikkonen, Paula; Vesa, Juho; Wass, Hanna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi