Korkeakoulusta työelämään: sosiaali- ja terveysala 1999

Korkeakoulusta työelämään -tutkimuksissa kartoitetaan eri alojen ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen. Tähän kyselyyn vastasivat sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet. Aiemmista vuosista poiketen vuoden 1998 dataan on yhdistetty sekä amk, että tiedekorkeakoulujen vastaajat. Kyselyn pääteemat ovat opinnot, nykyinen työtilanne ja arvio työtilanteesta tulevaisuudessa. Aluksi tarkasteltiin vastaajan suorittamaa tutkintoa keräämällä siitä perustietoja, kuten aloitusajankohta, koulutusohjelman nimi, tutkintonimike ja opintoviikkomäärä. Sen jälkeen tiedusteltiin vastaajan ammatillista ja pohjakoulutusta sekä työkokemusta ennen opintojen alkua. Vastaajalta kysyttiin myös työharjoittelusta, muusta työssäkäynnistä ja muista yhteyksistä työelämään opiskeluaikana. Lisäksi hän arvioi, minkä verran opiskelun aikana saavutetut eri valmiudet (esimerkiksi omatoimisuus, ATK-valmiudet, vastuullisuus ja käsitys yhteiskunnasta) ja saadun koulutuksen eri piirteet (esimerkiksi käytännönläheinen koulutus ja opintojen monialaisuus) auttavat työelämään sijoittumisessa ja siinä menestymisessä. Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan työelämää. Vastaajalta kysyttiin tämänhetkistä pääasiallista toimintaa ja onko hän ollut työttömänä tai muutoin työelämän ulkopuolella valmistumisensa jälkeen. Työssäkäyviltä vastaajilta tiedusteltiin muiden muassa työnantajaa, työnantajan toimialaa, työpaikan henkilöstön määrää, omaa ammattinimikettä, bruttopalkkaa ja asemaa organisaatiossa. Lisäksi esitettiin työtä ja yrittäjyyttä koskevia väittämiä. Sen jälkeen kartoitettiin arvioita työtilanteesta, asemasta ja bruttopalkasta viiden vuoden kuluttua. Vastaaja pohti, onko hänellä tulevaisuudessa minkälaiset mahdollisuudet työllistyä eri maantieteellisille alueille ja minkälaiseksi hän arvioi oman asemansa työmarkkinoilla verrattuna muihin eri tutkintoja suorittaneisiin työntekijöihin. Lopuksi esitettiin työuraa ja elämää koskevia väittämiä, esimerkiksi "Haluan, että työssäni on haasteita" ja "Tavoitteenani on pysyvä työpaikka". Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, perhesuhteet, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sekä asuinkunta 15-vuotiaana ja tällä hetkellä.

The survey series charts the employment situation of polytechnic and university graduates of various disciplines after graduation. In this survey, the respondents were social and health care professionals graduated from polytechnics and universities. Unlike in the previous surveys, the responses from polytechnic and university graduates have been merged into a single dataset. The main themes included studies, current employment situation and estimates of future employment prospects. First, the respondents were asked to give basic information about their degree, including the year when they began to study, their degree programme, and the number of credits. The respondents' basic and vocational education was queried, as well as their work experience before beginning studies. In addition, their practical training, working and other connections to the labour market during the studies were canvassed. The respondents estimated the extent to which various skills and abilities they had acquired during their studies (e.g. independent initiative, computer skills, responsibility and conception of society) and different characteristics of their training (e.g. practice-oriented education, interdisciplinary nature of studies) support their transition to and succeeding in working life. Next, the respondents' current employment situation was surveyed. The respondents were asked whether they had been unemployed or otherwise outside the labour market since graduating. Their economic activity was also examined, and those who were employed at the time of the survey were asked about their employer, industry of employment, job title, gross income, status in their workplace, and the number of employees in their workplace. They were also presented with a set of attitudinal statements on work and entrepreneurship. In addition, the respondents estimated what their employment situation, status and gross income would be after five years. They also estimated their future employment opportunities in various geographical regions and their future status in the labour market compared with other applicants holding other degrees. Finally, the respondents were presented with a set of statements on career and life, such as "I want my job to be challenging" and "My objective is to find a stable job". Background variables included the respondent's gender, year of birth, marital status, number of children aged under 18, and municipality of residence at the age of 15 and at present.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2304
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b4f8d02c3397c09a28c565a4c3466f0a3fc70f16868b02123ed4664d61ff73cf
Provenance
Creator Korhonen, Kristiina; Mäkinen, Raimo; Valkonen, Sakari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland