EVAn kansallinen asennetutkimus 1990

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja vuonna 1990. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan kansainvälistymiseen yleensä ja sen vaikutuksiin Suomessa, kauppaan ja muuhun yhteistyöhön eri alueiden kanssa, Suomen eri tuotantoalojen menestymismahdollisuuksiin, Euroopan integraatioon vaikutuksineen, ulkomaalaisiin, suomalaisuuden tulevaisuuteen, Suomen henkiseen ilmapiiriin, taloudelliseen kasvuun, ympäristökysymyksiin, työelämään, poliittisen järjestelmän toimintaan ja vallankäyttöön yhteiskunnassa. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, asuinkunnan koko, asuinlääni, ammattiryhmä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toiminta julkisella tai yksityisellä sektorilla, toimiala työelämässä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

The values and attitudes of the Finns in 1990 were studied in the survey. On the basis of various propositions the respondents were asked about their attitude towards internationalisation in general, and its effects in Finland on trade and other forms of co-operation with different regions, on chances of success of various Finnish fields of production, on European integration with its impacts, on foreigners, on the future of Finnishness, on the atmosphere of the country, on economic growth, on environmental questions, on work life, on functioning of the political system, and on use of power in society. Background variables included the respondent's gender, age, marital status, size of municipality of residence, province of residence, professional group, basic and vocational education, membership in a trade union organisation, functions in the public or private sector, field of activity in working life, party R would vote for in parliamentary elections, and social class.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:hulib-202012285559
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fcd640785e65f53d394a837d37809a9284b37bf3be7d1210430fcd4297368abc
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland