PIAAC 2012: Survey of Adult Skills: Finnish Data

DOI

Aineiston tavoitteena on selvittää aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja lukutaidon, numerotaidon ja tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon osalta. Taustakysymyksissä kartoitetaan muun muassa tutkittavien koulutus- ja työtaustaa sekä esimerkiksi kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen tarvetta ja käyttöä. Suomenkielinen lomake on saatavilla OECD:n sivuilla. Katso lisätietoja kohdasta Muu materiaali.

The study charted adults' proficiency in basic information-processing skills; literacy, numeracy and problem solving in technology-rich environments. Background information on the respondents included, among others, their educational and occupational backgrounds and their need for cognitive, physical, social, learning and computer skills.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Mittaukset ja testit: tietämyksen, taipumusten, soveltuvuuden ja oppimistulosten mittaaminenMeasurementsAndTests.Educational

Educational measurements and testsMeasurementsAndTests.Educational

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1787/9789264204027-en
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3073
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-237-1
Related Identifier https://doi.org/10.1787/9789264204256-en
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-835-9
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231227157370
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2fecb2b864bf0bf4a5c167c07374dd54b1e0f849f2973a2b19a579cf9fa6479d
Provenance
Creator Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos; Opetushallitus; Opetus- ja kulttuuriministeriö; Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD; Tilastokeskus; Työ- ja elinkeinoministeriö; University of Jyväskylä. Finnish Institute for Educational Research; Finnish National Board of Education; Ministry of Education and Culture; Organisation for Economic Co-operation and Development OECD; Statistics Finland; Ministry of Economic Affairs and Employment
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland