Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997

Korkeakoulusta työelämään -tutkimuksissa kartoitetaan eri alojen ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen. Tähän kyselyyn vastasivat kaupallisen korkea-asteen tutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittaneet henkilöt. Kyselyn pääteemat ovat opinnot, nykyinen työtilanne ja arvio työtilanteesta tulevaisuudessa. Aluksi tarkasteltiin vastaajan suorittamaa tutkintoa keräämällä siitä perustietoja, kuten aloitusvuosi, ammattikorkeakoulu, koulutusohjelma ja opintoviikkomäärä. Sen jälkeen tiedusteltiin vastaajan ammatillista ja pohjakoulutusta sekä työkokemusta ennen opintojen alkua. Vastaajalta kysyttiin myös työharjoittelusta, muusta työssäkäynnistä ja muista yhteyksistä työelämään opiskeluaikana. Lisäksi hän arvioi kielitaitonsa tasoa sekä minkä verran opiskelun aikana saavutetut eri valmiudet (esimerkiksi omatoimisuus, ATK-valmiudet, R & D-valmiudet ja kyky teoreettiseen ajatteluun) ja amk-opiskelun eri piirteet (esimerkiksi opiskeluun sisältymä työpaikkaharjoittelu ja opintojen monialaisuus) tukevat työelämään sijoittumisessa ja siinä menestymisessä. Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan nykyistä työelämää ja vastaajalta kysyttiin hänen pääasiallista toimintaansa. Työssäkäyviltä vastaajilta tiedusteltiin muiden muassa työnantajaa, työnantajan/oman yrityksen toimialaa, työpaikan/yrityksen henkilöstön määrää, omaa ammattinimikettä, bruttopalkkaa, asemaa organisaatiossa ja kuinka pysyväksi vastaaja arvioi nykyisen työnsä. Lisäksi esitettiin nykyistä työtä koskevia väittämiä ja opiskelijoilta kysyttiin, miksi he opiskelevat. Sen jälkeen kartoitettiin arvioita työtilanteesta, asemasta ja bruttopalkasta viiden vuoden kuluttua. Vastaaja pohti, onko hänellä tulevaisuudessa minkälaiset mahdollisuudet työllistyä eri maantieteellisille alueille, minkälaiseksi hän arvioi oman asemansa työmarkkinoilla verrattuna muihin eri tutkintoja suorittaneisiin työntekijöihin ja kuinka todennäköisenä hän pitää yritystoiminnassa mukana olemista. Lopuksi esitettiin työuraa ja elämää koskevia väittämiä, esimerkiksi "Haluan, että työssäni on haasteita" ja "Tavoitteenani on saavuttaa pysyvä työpaikka". Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, perhesuhteet ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä..

The survey series charts the employment situation of polytechnic and university graduates of various disciplines after graduation. In this survey, the respondents were Bachelors of Business Administration graduated from polytechnics. The main themes included studies, current employment situation and estimates of future employment prospects. First, the respondents were asked to give basic information about their degree, including the year when they began to study, their polytechnic, degree programme and the number of credits. The respondents' basic and vocational education was queried, as well as their work experience before beginning studies. In addition, their practical training, working and other connections to the labour market during the studies were canvassed. The respondents estimated their language skills and the extent to which various skills and abilities they had acquired during their studies (e.g. independent initiative, computer skills, research and development skills, ability to think theoretically) and different characteristics of polytechnic studies (e.g. practical training included in the studies, interdisciplinary nature of studies) support their transition to and succeeding in working life. Next, the respondents' current employment situation was surveyed. Their economic activity was also examined, and those who were employed at the time of the survey were asked about their employer, industry of employment, job title, gross income, status in their workplace, number of employees in their workplace, and the estimated stability of their job. They were also presented with a set of attitudinal statements on their work. Those who were studying were asked what they studied. In addition, the respondents estimated what their employment situation, status and gross income will be after five years. They also estimated their future employment opportunities in various geographical regions, their future status in the labour market compared with other applicants holding other degrees, and the probability with which they will be involved in entrepreneurship in the future. Finally, the respondents were presented with a set of statements on career and life, such as "I want my job to be challenging" and "My objective is to find a stable job". Background variables included the respondent's gender, year of birth, marital status, and number of children aged under 18.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2300
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8a59d87b1479744550b388286904308e77dcc872fecc321d8748f71fe6c6efe5
Provenance
Creator Korhonen, Kristiina; Mäkinen, Raimo; Valkonen, Sakari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland