KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 1996

Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kirjastotoimea on tutkittu myös vuosina 1999 ja 2002. Vastaajat antoivat aluksi perustietoja kirjaston henkilökunnan määrästä, kirjastotiloista sekä käyttö- ja hankintamenoista. Palveluja kartoitettiin kysymyksillä aukiolo- ja lainausajoista, asiakkaiden, lainausten ja hankintojen määristä sekä käyttäjämaksuista. Tiedusteltiin myös miten hyvin lisäpalvelut, kuten kaukolainaus, tietoverkkojen käyttö, neuvonta ja satutunnit, toimivat. Vastaajat arvioivat kirjaston eri kokoelmien (tieto- ja kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sarjakuvat, äänikirjat, musiikki, videot ym.) suuruutta alueellisen palvelukyvyn kannalta. Lisäksi kysyttiin ostopalveluiden käytöstä ja niiden toimittajien kilpailuttamisesta. Kirjastotoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat kuvasivat ensin omaa päätösvaltaansa. Lisäksi he arvioivat kirjastotoimesta vastaavien lautakuntien luottamushenkilöiden kirjastoalan tuntemusta, aktiivisuutta kirjastotoimen kehittämisessä, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Myös kunnanvaltuuston, lääninhallituksen, kirjastoalan etujärjestöjen, eri yhdistysten, asiakkaiden ym. vaikutusta kirjastojen toimintaan pohdittiin. Vastaajat kertoivat, onko kirjastoissa otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta sekä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta punnitsevia tulosmittareita tai tunnuslukuja. Lisäksi pohdittiin tulosmittauksen etuja ja esteitä kirjastotoimessa. Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat arvioivat mm. kirjastoyksikön sijainnin, palveluiden saatavuuden ja monipuolisuuden sekä kokoelman riittävyyden ja tuoreuden nykytilaa. He luettelivat kirjastossa vuoden 1992 jälkeen toteutettuja palveluiden järjestämisen ja rahoituksen muutoksia, organisaatiomuutoksia ja muita uudistustoimia. Vastaajat kertoivat myös omat näkemyksensä siitä, miten tärkeää olisi kehittää kirjastojen hallintoa ja taloutta, palveluja sekä resursseja. Lisäksi pienistä palvelupisteistä, kuten kirjastoautoista ja lainausasemista, kerättiin perustietoja liitelomakkeella. Taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, koulutus, virka-asema, työkokemus, vastuualueet, luottamustehtävät, kirjaston sijaintikunta ja kirjastotyyppi.

The survey focused on public libraries in Finnish municipalities, concentrating on their management, services and development. Other similar surveys were carried out in 1999 and 2002. First, the respondents were asked a number of questions relating to staff qualifications and numbers, library facilities, and expenditure. Services were investigated with detailed questions about opening hours, types of services on offer, library use, stock, acquisitions and loans, loan periods, fines and charges, and whether there were other services (e.g. a museum, health centre, banks) in the immediate vicinity of the library. Use of and satisfaction with contracted-out services were surveyed. One theme covered influence and decision-making. The respondents were asked which issues they themselves could decide in the role of the person in charge. They also assessed how much influence library users, staff, the municipal council, local businesses, etc. have on the decision-making concerning library matters. One set of questions pertained to members of the municipal committee responsible for library matters, asking about their level of activity, knowledge of libraries, etc. Use of performance measures in evaluation was charted, as well as respondent opinion on whether certain factors promoted or hindered the use of these performance indicators. The respondents were also asked how useful the indicators would be in operational planning, reallocation of resources, etc. One topic pertained to developmental policy. The respondents assessed the state of services in their library in terms of accessibility, sufficiency of stock, premises, etc. They were asked what kind of changes had been implemented in the services, organisation, financing, etc. in the past four years, and what areas in their library they thought were in need of increased resources. They were also asked whether certain areas for development (e.g. image promotion and marketing, increasing the influence of users or staff, introducing new services, increasing staff numbers, contracting out services) would be important for the library in the coming years. An additional questionnaire was used to collect basic information from small service units like mobile libraries and institution libraries. Background variables included library type, and the respondent's gender, mother tongue, year of birth, job title or position, education, previous work experience, responsibility areas at work, and elected positions of trust.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2145
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=38d702203ae95a9981cd66cbd32ffd48a945c4a2c1089f4df446b25755355aed
Provenance
Creator Mäkelä, Pertti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland