Young People's Attachment to Home District 2000

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten kiinnittymistä kotiseudulleen ja nuorten sosiaalista pääomaa. Tutkimusaineisto on kerätty informoituna kyselynä seitsemästä erityyppisestä kunnasta Itä-Suomessa. Kotiseutua käsittelivät kysymykset siitä, missä vastaajat haluaisivat asua opiskeluaikana, työssäoloaikana ja heidän jäätyään eläkkeelle. Vaihtoehdot olivat nykyinen kotiseutu, muu Itä-Suomi, muu Suomi ja ulkomaat. Kysyttiin myös miten eri ihmiset ja asiat vaikuttavat päätökseen tulevasta asuinpaikasta työssäoloaikana. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän tietämystään nykyisen kotikunnan tarjoamista palveluista, kunnallisesta päätöksenteosta ja kunnan tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. Esitettiin myös erilaisia väittämiä kotikunnasta ja kotiseudusta. Ammatinvalintaa käsittelivät kysymykset mm. siitä, miten tärkeäksi elämän kannalta koettiin ammatinvalinta ja ammatissa toimiminen. Tiedusteltiin mitä vastaaja haluaisi tehdä välittömästi peruskoulun jälkeen ja minkälaisen peruskoulun jälkeisen tutkinnon he aikoivat suorittaa. Kysyttiin myös toiveammattia ja sen valintaan vaikuttavia asioita. Lisäksi haluttiin tietää, miten tärkeinä vastaajat pitivät eri asioita toiveammatissa. Kysyttiin myös vanhempien toiveita vastaajan ammatin suhteen sekä sitä, kuinka paljon vastaaja on saanut tietoa koulutusmahdollisuuksista ja erilaisista ammateista. Koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä kysyttiin neljän oppiaineen arvosanaa. Oppiaineet olivat äidinkieli, matematiikka, ensimmäinen vieras kieli ja liikunta. Esitettiin myös useita koulua, koulunkäyntiä ja kouluviihtyvyyttä koskevia väittämiä. Vastaajan perheestä kysyttiin ketä perheeseen kuuluu sekä äidin ja isän koulutusta. Perheen sosiaalisia suhteita kartoitettiin kysymällä kuinka usein ja millaisia vieraita kotona käy ja kuinka hyvin vastaaja tuntee naapurinsa. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaaja keskustelee vanhempiensa kanssa omaan elämäänsä liittyvistä tärkeistä asioista ja millainen suhde hänellä on lähisukulaisiinsa ja lähipiirin nuoriin. Lisäksi esitettiin kotia ja kotioloja koskevia väittämiä. Tiedusteltiin myös, miten paljon vastaajalla on ystäviä ja miten hän viettää vapaa-aikaansa. Taustamuuttujina olivat mm. asuinkunta, sukupuoli ja ikä.

The survey focused on young people's social capital and their attachment to home district. The respondents were 15-16-year-old pupils in seven different types of municipalities in Eastern Finland. Attachment to home district was investigated first. The respondents were asked where they would like to live in different stages of their lives, and to what extent certain people and issues influenced their preference of location for their working years. Some questions surveyed opinions on and knowledge of their home municipality, as well as the degree of attachment to the home district. Another topic pertained to choice of occupation and future education plans. Questions covered the importance of occupation to the respondents, future education plans, information sources on education opportunities, their ideal occupation, factors influencing their image of ideal occupation, and parental wishes regarding the respondents' future occupation and education. The respondents were asked what their grades on four school subjects (mother tongue, mathematics, first foreign language and sport) were and whether it was important for them to get good grades. Atmosphere in the school was also surveyed. Family situation was charted with questions about, for instance, household composition and financial situation, education and unemployment periods, and social interaction with others. The respondents were asked how often they discuss important things with their parents and how good a relationship they had with the parents, siblings, and some other people. Activities outside school hours and number of good friends were also investigated. Background variables included, for instance, the respondent's gender, age, municipality of residence, duration of residence in the municipality, and number of times R had changed schools because the family had moved.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2584
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4105ee5f3193872c14c50f8243d88bf8ba8f477d30ae070f0bd4eed081b74201
Provenance
Creator Sinkkonen-Tolppi, Merja
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Karttula; Keitele; Kuopio; Pielavesi; Rautalampi; Siilinjärvi; Suonenjoki; Finland; Karttula; Keitele; Kuopio; Pielavesi; Rautalampi; Siilinjärvi; Suonenjoki; Suomi; Finland