VALU 1991 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 1991

DOI

In connection with the elections in 1991 the first Swedish exit poll survey was carried out. Voters leaving the polling stations were asked to fill in a questionnaire with questions on: party voted for in the general and local elections; party voted for in the general election 1988; time for decision how to vote; placement on a political left-right scale; confidence in Swedish politicians; occupational group and union membership; prime minister if a bourgeois government; church attendance. The respondents also had to indicate how important a number of items was for the decision how to vote. Purpose: Provide analytical support for the election night broadcast on Swedish television during the election night, and for other post-election analysis.

I samband med valet 1991 genomfördes den första svenska vallokalsundersökningen. Undersökningen utfördes av Sveriges Television/Sveriges Radio i samarbete med universiteten i Göteborg och Stockholm. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till EU-parlamentet. En vallokalsundersökning innebär i korthet att ett urval av väljare får besvara ett antal frågor då de lämnar vallokalen. Syftet med VALU är att ge ett bakgrundsmaterial för den valvaka som sänds i radio och TV direkt efter vallokalerna stängts. Med hjälp av undersökningen kan omfattande analyser av valresultatet ske redan under valvakan. VALU 1991 innehöll frågor om: vilket parti man röstat på i riksdags- respektive kommunalvalet; vilket parti man röstat på i riksdagsvalet 1988; tidpunkt då man bestämt hur man skulle rösta; egen placering på en vänster-högerskala; förtroende för svenska politiker; arbetsmarknadsgrupp och medlemskap i facklig organisation; statsminister i en eventuell borgerlig regering; kyrkobesök. Respondenterna fick även ange hur viktig partiets politik inom följande områden: skatter, miljö, sysselsättning, svensk ekonomi, pensioner, lag och ordning, flyktingar, EG, svensk utrikes- och säkerhetspolitik, matpriser, barnomsorg samt sjukvård varit för beslutet hur man skulle rösta. Syfte: Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning valet 1988 (Nils Johnson och Johan Weine) valdes 10 postkontor ut för att ingå i VALU-91. Vid de utvalda postkontoren fick de som poströstade under ett förmiddags- respektive ett eftermiddagspass under torsdagen och fredagen före valdagen fylla i enkäten. Förmiddagspasset var alltid tre timmar och eftermiddagspasset alltid en timma. Startpunkten för respektive pass valdes slumpmässigt. Under valdagen genomfördes VALU-91 vid 26 vallokaler. Detta kom att svara mot 31 valdistrikt. Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i de två norrlandsregionerna utvaldes färre valdistrikt än i de övriga regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-91. På detta sätt kom 26 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass om 2 timmar och ett eftermiddagspass om 1 timma. Passens startpunkt valdes slumpmässigt.

Mixed probability and non-probability

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001520
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e4439d2583a0de6347c9746c614d2b210c3ac00658003983e1f413d010d75192
Provenance
Creator Näsman, Per; Hernborn, Hans; Holmberg, Sören; Thedéen, Torbjörn
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2008
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Philosophy; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige