Svensk valundersökning 1976

DOI

This study is part of the collection of Swedish election studies fielded continuously since 1956. The 1976 study was the first election study to cover the nuclear power issue, an issue which for many years became one of the central political issues in Sweden. This study also includes a large number of questions on how different groups in society are treated by different political parties, it also includes a number of questions on different groups´ and organizations´ influence in society. This study introduces a number of questions, asked in all or nearly all of the election studies since then, about the respondent´s opinion on different issues such as day-care centers, pornography, socialization, defence expenditures, private enterprise, and taxes. Purpose: Explain why people vote as they do and why an election ends in a particular way. Track and follow trends in the Swedish electoral democracy and make comparisons with other countries.

Valundersökningen 1976 är den sjunde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Denna undersökninga genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och statistiska centralbyrån. 1976 års undersökning är den första valundersökning som täcker kärnkraftsfrågan, ett ämne som under många år var en av de centrala politiska frågorna i Sverige. Undersökningen innehåller ett stort antal frågor om hur olika samhällsgrupper behandlas av de olika politiska partierna. Den innehåller även ett antal frågor om olika gruppers och organisationers inflytande i samhället. I samband med 1976 års undersökning introducerades ett antal frågor som sedan ställts i samtliga, eller nästan samtliga, valundersökningar som genomförts därefter. Dessa frågor behandlar respondentens inställning till en rad ämnen såsom, daghem, pornografi, förstatligande, militärutgifter, företagsamhet och skatter. Syfte: Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

The sample is drawn from Statistic Sweden´s register over the total population (RTB), by means of the standard program for random samples. Respondents not included in the target population because of ineligibility to vote are excluded from the sample. The target population even includes Swedes resident abroad, but these are not included in the sample. People above 80 years of age at the time of the study are excluded in order to avoid the difficulties encountered in interviewing very old people. A rolling two-stage panel, in which half of the sample was interviewed in the earlier election study and the other half will be interviewed in the next, makes it possible to study individual changes. A supplementary sample of first-time voters, who have become entitled to vote since the last election, is also drawn. The total sample is split into two subsamples of equal size. One subsample is contacted for personal interviews during the fieldwork stage preceding the election. Respondents in this subsample are contacted again after election day through a short mail questionnaire. The second subsample is contacted for personal interview during the weeks immediately after the election.

Urvalet består av tre delurval, benämnda P73, T76 och P76. Delurval P73, panelurvalet, utgörs av de personer som också kontaktades för intervju vid 1973 års val. De personer i delurval P73 som var bortfall 1973 drogs med halva urvalssannolikheten 1976. Vid databearbetning vägs dessa med faktorn 2. Delurval T76, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1976, dvs personer som är födda under perioden 1954-01-01 - 1958-09-19. Delurvalet P76, är ett representativt urval för hela valmanskåren. Efter uppvägningen av 1973 års bortfall i delurval P73 utgör de tre delurvalen tillsammans ett självvägt representativt urval. Urvalsfraktionen i samtliga delurval är 0.000328 med undantag för bortfallet i 1973 års undersökning där urvalsfraktionen är 0.000164. Som urvalsram för delurvalen T76 och P73 har använts registret över totalbefolkningen (RTB) med aktualitet i vecka 23 1976. Vid samtliga urvalsdragningar och reduceringar till delurval har ett urvalsprogram för systematiska urval använts.

Face-to-face interview

Personlig intervju

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Telephone interview

Telefonintervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002505
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4d3c641e393b74a8a5e770ad734f9285a156f1c2a8a9a08bb94b375a029f49b1
Provenance
Creator Petersson, Olof; Statistics Sweden; Statistiska centralbyrån
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1984
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Public Finance; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige