Terminologiska resurser från Migrationsverket

DOI

Files with term lists, delivered by e-mail directly from the Swedish Migration Agency. One Swedish-English term list that constitutes the greater part of this material, plus two smaller monolingually Swedish term lists with explanations to each term. The former was delivered directly to us by the agency (via e-mail) and the two latter were downloaded from their website.

Filer med termlistor levererade per e-post direkt från Migrationsverket. En svensk-engelsk termlista som utgör större delen av materialet, samt två mindre enspråkigt svenska termlistor med förklaringar till varje term. Den tidigare levererades till oss direkt av Migrationsverket (per e-post), och de två senare nedladdades från deras webbplats.

Multilingual parallel terminology

Flerspråkig parallell terminologi

Other

Övrigt

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b56f932a3d4352d7bbe31f3f7d5a48826f6986be6bcbc0d5c09f4492071e667f
Provenance
Creator Dahlberg, Simon; Institute for Language and Folklore; Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Medicine; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige