European Values Study 2017: Suomen aineisto

DOI

Suomen European Values Study 2017 -aineisto on väestötutkimus, joka kartoittaa monipuolisesti suomalaisten moraalisia, uskonnollisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia asenteita sekä arvoja. Kyselyssä käsitellään muun muassa eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä uskonnollista käyttäytymistä, demokratiaa ja kansalaisuutta. Kyselyn aluksi vastaajalta tiedustellaan hänelle tärkeimpiä asioita elämässä sekä subjektiivisia kokemuksia onnellisuudestaan ja terveydentilastaan. Seuraavaksi kysytään järjestötoimintaan osallistumisesta ja luottamuksesta sekä ennakkoluuloista eri ihmisryhmien välillä. Tästä seuraa väittämät työnteosta. Vastaajalta tiedustellaan mm. mitkä ovat hänelle tärkeimpiä asioita työssä ja miten suhtautuu työttömyyteen. Seuraavat kysymykset koskevat uskonnollista käyttäytymistä, parisuhdetta ja perhe-elämää. Vastaajalta kysytään uskontokuntiin kuulumisesta ja sisältyykö hänen elämäänsä uskonnollisia tapoja, kuten rukoilua ja kirkossa käyntiä. Edelleen kysytään parisuhteen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, uskosta avioliittoinstituutioon, sukupuolten välisestä työnjaosta ja tasa-arvosta sekä siitä, mitkä ovat lasten toivottavimpia ominaisuuksia. Seuraavat kysymykset koskevat poliittisia asenteita ja käyttäytymistä, kansanvaltaa ja yhteiskunnan järjestystä. Vastaajalta tiedustellaan osallistumisesta politiikkaan, yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta, suhtautumisesta vapaisiin markkinoihin ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimmistä asioista. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin luottamuksesta eri yhteiskunnan instituutioihin ja demokratiasta. Esimerkiksi vastaajalta tiedusteltiin, mitkä ovat välttämättömiä demokratian ominaisuuksia ja miten arvioi demokratian toteutumista Suomessa tällä hetkellä. Kyselyn lopussa kysymykset koskevat eri asioiden, kuten prostituution ja kuolemanrangaistuksen hyväksyttävyyttä, alueellista identiteettiä ja sen määrittelemistä, vaalikäyttäytymistä ja suhtautumista maahanmuuttajiin. Vastaajalle esitettiin lopussa myös väitteitä liittyen ympäristöasioihin, viranomaisten oikeuksista kansalaisten tietoihin ja sosiaaliseen vastuunkantoon läheisistä ja tuntemattomista. Aineistossa on runsaasti taustamuuttujia, kuten vastaajan ikä, sukupuoli, siviilisääty, syntymämaa, lasten lukumäärä, koulutus, pääasiallinen toiminta, tulot ja vanhempien koulutukset. Kyselyssä on tietoja myös vastaajan puolisosta.

The European Values Study is a population-level study charting Finnish moral views, religious and social attitudes, and values. The 2017 EVS survey focused on equality between groups of people, tolerance, religious behaviour, democracy, and citizenship. First, the respondents were asked what they considered to be the most important things in their lives, and how they perceived their happiness and health. The respondents' participation in association work was also queried as well as trust in and prejudice against different groups of people. Next, the respondents were presented with a set of attitudinal statements concerning work which charted, for instance, the most important aspects of work and views on unemployment. The next questions covered the respondents' religious behaviour, relationships and family life. They were asked whether they belonged to a religious community and whether they had religious habits, such as praying or going to the church. The respondents' views were charted on factors affecting the success of a relationship, work division and equality between genders, and trust in the institution of marriage. They were also asked which characteristics they considered important in a good child. The respondents' political attitudes and behaviour were examined next with questions concerning participation in politics, responsibilities of the individual and of the society, the free market, and the future of society. The respondents' trust in different institutions in society was also charted, and views on the state of democracy were examined. For instance, the respondents were asked what they considered the essential features of democracy and how well democracy functioned in Finland at the time of the survey. Finally, questions charted the respondents' values with questions concerning, for instance, the acceptability of prostitution or death penalty, regional identity and how it is defined, behaviour in elections, and attitudes toward immigrants. The respondents were also presented with attitudinal statements regarding environmental issues, authorities' access to citizens' personal information, social responsibility of relatives, friends and unknown people. Background variables included age, gender, marital status, country where R was born, number of children, education, economic activity, income, and parents' educational background. Background information concerning the respondents' spouses was also collected.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: MultistageProbability.Multistage

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1177/0731121421990045
Source http://urn.fi/urn:nbn:de:0168-ssoar-67475-6
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e8ec82d25c3beba79ad70e7d0868670a3d0a0a53871c3ec8594c7c0324313f9a
Provenance
Creator European Values Study Group
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2019
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland