Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 1996

Tutkimuksessa on kartoitettu venäläisten käsityksiä uskonnosta, moraalista ja arvoista 1990-luvun puolivälissä. Heiltä on kysytty erilaisin kysymyksin, miten tärkeänä elämässä he pitävät työtä, perhettä, ystäviä tai tuttavia, vapaa-aikaa, politiikkaa ja uskontoa. Heiltä tiedusteltiin myös millaisia ihmisiä he eivät halua naapureikseen. Lisäksi kysyttiin arviota siitä, auttavatko ihmiset toisiaan enemmän tai vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin. Samoin kysyttiin heidän tyytyväisyyttään elämään nyt, viisi vuotta aikaisemmin ja viiden vuoden kuluttua. Lisäksi kysyttiin arviota siitä, miksi maassa on köyhiä ja mistä se johtuu. Työhön liittyen vastaajilta kysyttiin, mitkä taloudelliset ja sosiaaliset tekijät ovat tärkeimpiä heille työssä. Vastaajilta kysyttiin myös, mikä rooli omistajilla, valtiolla ja työntekijöillä pitäisi olla yrityksen omistussuhteissa ja yritysjohdon valinnassa. Useat kysymykset koskivat elämän tarkoitusta ja vastaajien uskonnollisuutta, kirkossakäyntiä ja suhtautumista kirkkoon. Lisäksi kysyttiin heidän perhesuhteistaan ja perheen merkityksestä elämässä sekä oliko vastaajilla samat asenteet suhteessa uskontoon, moraaliin, politiikkaan ja seksuaalisuuteen kuin puolisollaan ja vanhemmillaan. Lisäksi kysyttiin, miten tärkeinä vastaajat pitävät hyvän avioliiton kannalta mm. uskollisuutta, aineellista hyvää, samaan sosiaalisen kerrostumaan kuulumista, keskinäistä kunnioitusta, samaa poliittista katsomusta, seksuaalista tyytyväisyyttä, lapsia ja kotitöiden jakamista. Lapsiin liittyen kysyttiin lasten todellista ja toivottua lukumäärää perheessä, suhtautumista lastenkasvatukseen, käsityksiä lasten ja vanhempien suhteesta sekä sitä, millaisia arvoja vanhempien tulisi siirtää lapsiinsa. Lisäksi kysyttiin vastaajien asenteita äitien työssäkäyntiin sekä puolisoiden rooleihin perheessä. Suhtautumisesta politiikkaan ja poliittisesta osallistumisesta oli useita kysymyksiä. Lisäksi kysyttiin käsityksiä maan tulevaisuudesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ihmisten moraalikäsityksiin liittyen kysyttiin useista asioista, mm. matkustamisesta julkisella kulkuneuvolla ilman lippua, huumeiden käytöstä, valehtelusta, prostituutiosta, itsemurhasta ja eutanasiasta. Vastaajilta kysyttiin myös, tuntevatko he olevansa asuinpaikkakuntansa, laajemman alueen, kansallisuuden, Venäjän, Euroopan vai koko maailman asukkaita ja miten ylpeitä he ovat Venäjän kansalaisuudesta. Joukko kysymyksiä käsitteli Venäjän taloudellista ja poliittista elämää sekä käsityksiä entisestä Neuvostoliitosta ja Venäjän tulevaisuudesta. Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, työpaikka, lapsuuden asuinpaikka, perheen koko, tulot, kansallisuus, jäsenyys poliittisessa puolueessa ja poliittiset näkemykset.

The survey studied the concepts of religion, morals, and values in Russia in the middle of the 1990s. The respondents were asked how important in life they consider work, family, friends or acquaintances, leisure, politics, and religion. They were also asked what kind of people they would not have as their neighbours. Furthermore, they were asked to estimate whether people helped each other more or less than they did 10 years ago, whether they were happy with their lives at the moment, 5 years ago and 5 years from now, why there were poor people in the country, and what was the reason for that. The respondents were asked what economical and social factors were the most important to them at work. They were also asked what role should owners, the state, and employees have in the ownership of an enterprise and in choosing management. Several questions dealt with morals and the meaning of life, the respondents' religiosity, attendance of church services, and their attitude towards the church. In addition, the respondents were asked about their family relations, the meaning of family in their lives, and whether the respondents had the same attitude towards religion, morals, politics, and sexuality as their spouse and parents. Furthermore, the respondents were asked in view of a good marriage, how important they felt faithfulness, material goods, belonging to the same social stratum, mutual respect, same political views, sexual satisfaction, children, and sharing the chores at home. Relating to children, the respondents were asked the actual and desired number of children in the family, the attitude towards child-rearing, conceptions of the relationship between parents and children, and what kind of values should parents instill in their children. Furthermore, the respondents were asked about their attitudes towards working mothers and the roles of spouses in marriage. There were several questions about attitudes towards politics and political participation. Moreover, the respondents were asked about their conceptions of the country's future and social development. On the other hand, the respondents were asked how they support various social movements, like environmental movement, movement against nuclear energy, and women's movement. In relation to their moral conceptions, the respondents were asked about several things, for instance, using public transport without a ticket, using drugs, prostitution, suicide, and euthanasia. The respondents were also asked whether they identified themselves as dwellers of their own community, a larger area, members of a nationality, Russia, Europe or the whole world, and how proud they were over being citizens of Russia. A host of questions dealt with economical and political life in Russia, the conceptions of the former Soviet Union, and the future of Russia. Background variables were included the respondent's sex, age, education, profession, place of residence in childhood, size of family, income, nationality of the respondent and other family members, membership in a political party, and R's political views.

Todennäköisyysotanta: ryväsotantaProbability.Cluster

Probability: ClusterProbability.Cluster

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1094
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4db7e5d5b032646bde16d820365908f24d32923c8cbe38e6f5ab7c4ca51da7ac
Provenance
Creator Kääriäinen, Kimmo; Andreenkov, Vladimir
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Venäjä; Russia; Venäjä; Russia