Youth Consumer Cultures in Information Society 2001

DOI

Tämä aineisto toteutettiin Nuorisotutkimusverkoston koordinoimana eri yliopistojen yhteishankkeessa, joka on osa Ympäristöministeriön KESTY-ohjelmaa (Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys).Tutkimuksessa kartoitettiin noin 16 - 20 -vuotiaiden nuorten suhtautumista kulutukseen, tietoyhteiskuntaan kommunikaatioteknologiaan ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Vastaajilta kysyttiin myös heidän toimeentulostaan ja rahan käytöstään. Työhön, rahaan ja kulutukseen liittyen vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he tienaavat omalla työllään, kuinka paljon heillä jää rahaan omaan vapaa-ajan käyttöön ja säästöön. Vastaajat kertoivat, kuinka paljon heidän vanhempansa tukevat heitä taloudellisesti ja kuinka paljon vanhemmat vaikuttavat vastaajien kulutukseen. Kännykkään ja tietoyhteiskuntaan liittyen vastaajilta kysyttiin kuinka mones puhelin heillä on käytössä ja kuinka aktiivisesti he kännykkää ja sen erilaisia lisäpalveluja (esimerkiksi palvelun maksaminen kännykällä, logot, soittoäänet) käyttävät. Myös Internetin käyttöä kartoitettiin. Vastaajien suhtautumista tietotekniikkaan ja tietoyhteiskuntakehitykseen kartoitettiin erilaisilla asenneväittämillä. Ympäristön ja kulutuksen suhdetta selvitettiin. Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he ostavat luomu-, reilun kaupan- ja ympäristömerkittyjä tuotteita ja käytettyjä tavaroita. Vastaajat kertoivat kuinka suuri vaikutus ympäristönäkökohdilla on heidän kulutuspäätöksiinsä. Lisäksi vastaajien yleisiä ympäristöasenteita kartoitettiin asenneväittämillä. Vastaajia pyydettiin kertomaan kotiensa varustelutasosta. Vastaajat kertoivat onko heillä esimerkiksi autoa, digitaalikameraa, televisiota, matkapuhelinta ja niin edelleen. Edelleen kysyttiin erilaisten maksullisten palvelujen (elokuvat, taksin käyttö, ulkomaanmatkat, konsertit jne.) käytöstä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, asumismuoto, sisarusten ja kotona asuvien sisarusten lukumäärä, kotitalouden koko yhteensä sekä vanhempien koulutustaso ja ammatti.

The study is part of the Sustainable Development and the Information Society -programme (KESTY) of the Finnish Ministry of the Environment. It charted the opinions of young people (aged between 16 and 20) on consumption, information society, communications technology and the environmental impacts of consumption. The respondents were also asked about their income and use of money. For example, they were asked how much money they earned themselves and how much they were able to save or spend on leisure activities. Financial support from parents and their influence on the respondents' consumer decisions were probed. One theme covered mobile phones and information society. The respondents were asked to state how many mobile phones they had had so far and how actively they used their phone and its extra services (e.g. logos, ringtones and call transfers). Views on information technology and the development of information society were charted with a set of attitudinal statements. Perceptions of the relationship between environment and consumption were investigated. The respondents were asked whether they bought organic, fair trade, eco-label or second-hand products and whether environmental aspects played an important role in their consumer choices and habits. General environmental attitudes were studied with a number of statements. Consumer durables in the respondents' households (e.g. car, digital camera, television, mobile phone) and the use of different chargeable services (movies, trips abroad, concerts, etc.) were examined. Background variables included respondent's gender, age, location of residence, household composition, total number of siblings and number of siblings living at home, number of household members and father and mother's level of education and occupations.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.1016/j.tele.2013.08.003
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2041
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5dd20eb56715f2eaa3622194f4610603cf3eb035ac188e29185294c378bd0347
Provenance
Creator Autio, Minna; Wilska, Terhi-Anna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland