World Values Survey 2005: Suomen aineisto

World Values Survey 2005: Suomen aineisto kartoittaa monipuolisesti suomalaisten arvomaailmaa, asenteita ja elämäntilannetta. Se koostuu kahdesta osasta: käyntikyselyllä kerätystä aineistosta ja nk. perävaunulomakkeella kysytystä aineistosta. Aineisto sisältää yliotoksen ruotsinkielisestä väestöstä. Haastatellut arvioivat eri elämänalueiden tärkeyttä (mm. perhe, työ, vapaa-aika). Onnellisuutta, tavoitteita, tyytyväisyyttä elämään ja tunnetta mahdollisuudesta vaikuttaa oman elämän kulkuun selvitettiin. Myös vastaajien kuulumista erilaisiin vapaaehtoisjärjestöihin ja -yhteisöihin kartoitettiin. Ennakkoluuloja erilaisin ominaisuuksin varustettuja ihmisryhmiä kohtaan selvitettiin kysymällä, keitä vastaajat eivät haluaisi naapureikseen (mm. eri rotuun kuuluvat, huumeiden väärinkäyttäjät, maahanmuuttajat, homoseksuaalit). Lisäksi arvioitiin yleistä luottamusta tai epäluottamusta ihmisiä kohtaan. Tutkimuksessa esitettiin useita työelämään liittyviä kysymyksiä. Selvitettiin, mitkä asiat olisivat tärkeitä työpaikkaa etsittäessä (mm. hyvät tulot ja työpaikan turvallisuus). Asenteita työhön ja työn tekemiseen tutkittiin väittämien avulla. Lisäksi selvitettiin suhtautumista suomalaisten ja miesten suosimiseen työpaikkoja täytettäessä, kun työtä on niukasti tarjolla. Perhettä, kotia, avioliittoa, lasten hankkimista ja kasvattamista tarkasteltiin useissa kysymyksissä. Lisäksi kartoitettiin mm. uskonnollista käyttäytymistä ja uskomuksia sekä uskonnollisiin yhteisöihin kuulumista. Vastaajien piti arvioida suomalaisen yhteiskunnan tavoitteita ja elämäntavan mahdollisia tulevia muutoksia. He punnitsivat erilaisia maailmanlaajuisia ongelmia ja tavoitteita niiden ratkaisemiseksi. Vastaajien poliittisen osallistumisen muotoja kartoitettiin kysymällä osallistumisesta esim. rauhanomaiseen mielenosoitukseen. Tutkittiin myös luottamusta yhteiskunnan eri instituutioihin sekä pyydettiin arvioimaan erilaisia poliittisia järjestelmiä ja demokratian ominaisuuksia. Poliittista suuntautumista tutkittiin mm. pyytämällä vastaajia asettamaan itsensä vasemmisto-oikeisto -asteikolle ja kysymällä äänestyskäyttäytymisestä. Vielä selvitettiin mm. asennoitumista yksilön vs. julkisen vallan vastuuseen, kilpailuun, tieteeseen, teknologiaan ja tuloeroihin. Suhtautumista eutanasiaan, verovilppiin, lahjusten vastaanottamiseen, suomalaisuuteen, ulkomaanapuun, maahanmuuttoon ja etniseen monimuotoisuuteen kartoitettiin. Myös tietokoneen ja eri tietolähteiden käyttöä selvitettiin. Varsinaista kyselyä seuranneessa vastaajien itse täyttämässä lomakkeessa eli ns. perävaunussa selvitettiin suomalaisten käsityksiä ruotsalaisista. Ensin mitattiin vastaajien tietoja mm. Ruotsin asukasluvusta, pääministereistä, kirjailijoista, säveltäjistä ja urheilijoista sekä sijoittumisesta YK:n sukupuolten välistä tasa-arvoa ja elintasoa mittaavissa maavertailuissa. Kysyttiin myös vastaajien Ruotsin matkoista ja ruotsalaisista tuttavista. Lisäksi selvitettiin vastaajien mielipiteitä mm. Ruotsin ja Suomen välisen kulttuurisen, poliittisen ja taloudellisen yhteistyön riittävyydestä, ruotsalaisista instituutioista sekä ruotsalaisten ominaisuuksista ja minäkuvasta. Lopuksi kartoitettiin vastaajien omaa, heidän läheistensä ja koko Suomen kansan suhtautumista ruotsalaisiin. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, lasten lukumäärä, koulutustaso, pääasiallinen ammatti, asuuko vastaaja vanhempiensa luona vai ei, mahdollisen työttömyyden kesto, asuinmaakunta, kuntaryhmä sekä talouden tuloluokka.

World Values Survey 2005: Finnish Data studies the respondents' values, attitudes and situation in life with various questions. The data include an oversample of Swedish-speaking population. The respondents rated the importance of various domains in life (e.g. family, work, leisure time). Views were probed on happiness, objectives, satisfaction with life, and whether the respondents felt that they have completely free choice and control over their lives. The survey also investigated whether the respondents belonged to any voluntary organisations or communities. In relation to prejudices against different groups with various characteristics, the respondents were asked which groups they would not like to have as neighbours (e.g. people of a different race, drug addicts, immigrants, sexual minorities). Further questions covered general trust or mistrust of people. There were several questions relating to working life in the survey. One theme pertained to which aspects the respondents would consider to be important if they were looking for a job (e.g. a good income, safety in the workplace). The respondents were asked whether they agreed with statements relating to work and working life. The respondents were also asked whether it is justifiable to favour Finns or men for employees when jobs are scarce. Several questions focused on family, home, marriage, and having and raising children. Further questions charted religious behaviour, beliefs, and whether the respondents belonged to any religious denominations. The respondents were asked to assess the aims of Finnish society and potential future changes in lifestyle. They considered different global problems and objectives to find solutions to them. The respondents' political action was covered by asking, among other things, if they had participated in peaceful demonstrations. Confidence in various institutions in society was examined. The respondents were also asked to assess different political systems and characteristics of democracy. Political inclinations were surveyed, for instance, by asking the respondents to place themselves on the left-right axis and by asking them about voting behaviour. Opinions were also probed on the responsibilities of the individual vs. the responsibilities of the government, competition, science, technology, income disparity, attitudes towards euthanasia, cheating on taxes, accepting a bribe, Finnishness, foreign aid, immigration, and ethnic diversity. The use of computer and different sources of information were investigated as well. The face-to-face interview was followed by a self-completed questionnaire. Finnish conceptions of Swedes were investigated. Firstly, the questionnaire covered the respondents' knowledge of, among others, Swedish population, current and former prime ministers, authors, composers, athletes, and how Sweden fared in the UN's international comparisons measuring standard of living and equality between men and women. Further questions covered the respondents' trips to Sweden and whether they had any Swedish acquaintances. The respondents' opinions on, among others, cooperation between Sweden and Finland regarding culture, politics and economy were charted, as well as their views on Swedish institutions and the characteristics and self-image of Swedes. Finally, the questionnaire examined the attitudes that the respondents, their relatives, and the whole Finnish population have towards Swedes. Background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, marital status, number of children, educational level, main occupation, duration of the possible unemployment, province of residence, type of neighbourhood, household income, and whether or not R lives with his/her parents.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source https://doi.org/10.1007/s11205-009-9557-z
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=60cd849dcd7ed1e70e2933ca66249f2286af94dad3cdb2a19a93e466087e0e2e
Provenance
Creator World Values Study Group; Kansaneläkelaitos (KELA); Kirkon tutkimuskeskus; TNS Gallup Oy; Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Social Insurance Institution of Finland; Church Research Institute; TNS Gallup Finland; University of Tampere. Finnish Social Science Data Archive
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland